Zilathové

Zilathové, Archonti neboli Vládci. Pradávní hybatelé dějin celého Qurandu od dob Úsvitu. Jsou strašlivými anděly Stvořitele, mocnosti ukuté a tisíckrát zakalené ve světových potopách, svržené a zas povstavší, zabité a ze smrti vstavší. Jejich kroků smrtelník nedohlédne a vyprávění dějin nikdy nevyčte jejich činy v plnosti, neboť oni jsou nestižitelní myslí i slovem. Ve své netělesnosti jsou často podobni samotným Azharům, neboť o nich nelze mluvit tak, že „tento král jest Zilathem“, ale spíš jen tak, že poté, co se něco událo, kdosi moudrý praví „toto byl čin Zilatha“. Jejich moc není uzavřena do jediné osoby nebo věci, ale zcela volně proniká světem a ovládá jej.

Zilathové na sebe mohou brát jakoukoliv podobu, třeba podobu nejvyšších bohů Řádu, dovedou napodobit jakoukoliv mysl i řeč a všichni do jednoho jsou nejvyššími Mistry Lži. Právě proto není možné popsat jejich „charaktery“, neboť ty se proměňují rychleji než barvy na olejové skvrně. A přesto však někteří z nejmoudřejších z jejich protivníků dovedou říci s jakým ze Zilathů měli právě tu čest, neboť na chvíli spatří Zilathův černý hrudní koš odhalený.

Jsou však i okamžiky, kdy na sebe Zilath vezme svou původní podobu, často ve chvíli svého již neodvratného triumfu, často ve chvíli, kdy se odváží licitovat hru, někdy však z důvodu, který se nikdy nikdo nedovtípí. Každý ze Zilathů totiž kdysi býval živou bytostí, hrdinou, nejvyšším šampionem Řádu. Právě ty nejčistší a nejnadějnější hrdiny, kteří byli vzorem nepohnutelnosti, statečnosti a božské dokonalosti si v pradávných dobách Zilabaoth vyvolil a jednoho po druhém neznámým způsobem zkazil a získal na svou stranu, aby tak učinil kosmický výsměch Azharům a dokázal jim, že „mezi svými“ nejsou nikdy bezpečni. Dávní hrdinové si vyrvali srdce z hrudi a obětovali jej Baothovi a on se jich dotknul svou stvořitelskou rukou a přeměnil je jako jediné bytosti na Qurandu v to, co on sám zve Dokonalostí. A oni přijali změnu.

Legendy a vědění mágů praví, že Zilathů je sedm a že přes svou měnlivost má každý svou specifickou povahu. Málo však o tom prozradí ti, kteří to vědí. V Xalgonu však existují zavedená pravidla pro to, jak jednotlivé Zilathy zobrazovat v umění a architektuře, takže každý má svou typickou podobu a také atribut, podle něhož jej lze bezpečně poznat:

  • Luria je obvykle zobrazován jako krásný stařec s dlouhými vlasy a vousy oděný v bílé říze. Jeho atributem je střepina.
  • Kosomakh je obvykle zobrazován jako vysoký štíhlý démon v černé přiléhavé zbroji. Jeho atributem je palcát.
  • Saklas je obvykle zobrazován jako urostlý muž v královském rouchu se lví hlavou. Jeho atributem je plamen.
  • Orlygi je obvykle zobrazován jako písař v šedém rouchu, jenž drží svitek, na němž je namalován úroboros. Jeho atributem je psací brk.
  • Karkara je obvykle zobrazována jako žena v dlouhé róbě, která si snímá lidskou tvář a pod ní je maska. Jejím atributem je maska.
  • Zeth je obvykle zobrazována jako dívka s černými vlasy v rozedraném rouchu. Jejím atributem je hák.
  • Urzizru je obvykle zobrazována jako žena v rudém rouchu s kápí. Jejím atributem je oko.

Co se týče jejich sídla, jejich sněmoviště je nazýváno Aparaqurand a je protiváhou Paraqurandu. Na Qurandu je těžké určit jejich působiště, přesto lze opatrně říci, že najisto jeden nebo více ze Zilathů sídlí v Xalgonu, jeden působí na nejjižnějším Západě a jeden Zilath je trvale přítomen v Garionu. Zde mu však protiváhu tvoří síly Řádu a jeden z Nezrozených, jenž věčně střeží bránu garionské Citadely.

World

Races

Sirania

North

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon

Qurand

Rasy

Siranie

Sever

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon