Sága o Lundirovi

z rodiny Solpinar Vinari

Sága o Lundirovi, přeložená z uldarštiny a vyzdobená dobovými iluminacemi z uldarských a altamoarských rukopisů, je vzácným prvním kouskem qurandské kultury v českém překladu. Sága vypráví o životě Lundira, stavitele a hvězdopravce, jehož rodina je stižena vyhnanstvím a pronásledována zlým osudem. Lundir se nechvalně proslaví stavbou Horologia, chrámu v podobě hodinového stroje, jenž má uspíšit návrat temného Stvořitele bloudícího mezi hvězdami.

Kniha obsahuje nejen samotnou ságu, ale také množství map a dobových iluminací. Za textem ságy následuje podrobný Průvodce světem Qurandu, kde najdete popisy zemí a měst, legend a jazyků.

Sága o Lundirovi v českém překladu s komentářem vyšla v nakladatelství Malvern v roce 2023. Kniha je k dostání v knihkupectví Kosmas.

Ukázka z knihy:

Zde se počíná saga o Lundiru Alaronionovi, synu Zimy, hvězdopravci a bojovníku.
V městě Valarkagantu žil muž jménem Garair. Byl nejstarším synem Rivy Solpinar Vinari, což byl muž po všech stránkách ctnostný, velmi pevných zásad a značné přísnosti. Poté, co zemřel v boji jeho starší bratr Kherdir se Riva stal stařešinou rodiny Solpinar. Jeho rod měl už po tři staletí na starosti stavitelství ve městě, od té doby, co vymřel rod Aidar Vinari.
Riva byl už starý muž, když zplodil Garaira a jeho povaha již ztratila ostré hrany mládí. Byl vysoký a dosud statný, jeho vous byl již zcela šedý a oči též. Většinu zbývajícího času svého života strávil na velkých stavebních pracích ve městě jako nejvyšší architekt a Garair byl s ním a učil se jeho umění od nejútlejšího mládí.
Když bylo Garairovi dvanáct let a jeho otci Rivovi sedmdesát, vypukla válka mezi Valarkagantem a Agarinem. Riva pocítil, že jeho čas se nachýlil a odešel zemřít do pole, zatímco svému synu zakázal opustit hranice města.
„Postavil jsem domy, paláce a tvrze,“ pravil tehdy svému synu, „titerná práce s kružidlem mne ale již znavuje a tak si chci protáhnout staré údy.“
„Bojím se otče,“ odvětil nato Garair, „žes mi nezjevil svoje skutečné záměry. Padneš-li v boji, pak věz, že tě ve stavitelství nikdy nepřekonám, protože čas svého mládí strávím pronásledováním tvých zhoubců.“
„Pak strávíš mládí stejně, jak jsem jej strávil já,“ řekl Riva, „a postaráš se o to, aby mé i tvé domy mohli obývat i naši pravnuci. Opatruj se.“

Časová osa Ságy o Lundirovi

Název ságy v uldarštině

Časová osa zahrnuje stěžejní datovatelné události ze Ságy o Lundirovi a spolu s tím i přidružené historické události, které dokreslují kontext děje. Na Qurandu neexistuje jediný společně sdílený způsob počítání času a v různých kulturách a písemných pramenech se setkáváme s různými metodami. Ve Valarkagantu a v zemích pod jeho kulturním vlivem se čas počítá na roky vlády jednotlivých králů, tedy při nástupu nového krále se počítá pokaždé znovu rok jedna. Postavy zmíněné na časové ose najdete jednak v sáze samotné a jednak přehledně v rejstříku postav.

Zde užité zkratky jsou:

 • RK – „xy rok vlády Ragnara krále“, myšlen je Ragnar Angiras Vinari, král Valarkagantu
 • AK – „xy rok vlády Achiruna krále“, myšlen je Achirun Angiras Vinari, král Valarkagantu
 • SE – „xy rok Siranijské Éry“, tj. od počátku založení Siranijské říše Prvním Císařem
 • AI – „xy rok vlády Adimaghavana Indara“, velmistra řádu Maghavanů v Gandhaře. Díky jeho dlouhověkosti je historiky používán jako užitečný globální letopočet. Ač pro západní země není Indar historicky vlivná osoba, rok jeho nástupu do funkce je přesně znám, na rozdíl od možná významnějších, ale časově nejistých starších událostí jakými je např. založení města Garionu apod.

Laskavému čtenáři snad také není třeba připomínat, že řada letopočtů je poněkud nejistých. V případě více různých datací jsme se přiklonili k tradičním údajům, které by měly sloužit především pro povšechnou orientaci v toku dějin.

 • Založení Siranijské říše.
 • První předpokládané ságy v Uldaru.
 • Vrchol ságové produkce v Uldaru.
 • Vrchol ságové produkce ve Valarkagantu.
 • Král Ragnar nastupuje ve Valarkagantu na trůn.
 • Narozen Riva Solpinar Vinari — Otec Garaira, velký stavitel a bojovník. Posledních 15 let života byl stařešinou rodu Solpinar. Ve věku padesáti osmi let zplodil svého syna Garaira.
 • Narozen Augon Atharvan Vinari, jeden ze tří vrchních mágů Valarkagantu. Otec Ghara, Carmatha a Askry. V témže roce se narodil též Saverd Ingion z rodu Angiras Vinari.
 • Narozena Daran Solpinar Vinari — Mladší sestra Rivy. Mezi lety 32-53 Achirunovy vlády byla stařešinou rodu Solpinar a vrchním stavitelem.
 • Narozen Dereth Chaktra Vinari, slavný a vždy vítězný vojevůdce Valarkagantu.
 • Král Ragnar přenechává trůn Achirunovi a vstupuje do Aderánu.
 • Kherdir Solpinar Vinari — Starší bratr Rivy — je mezi lety 6-17 Achirunovy vlády stařešinou Solpinarů a vrchním stavitelem.
 • Narozen Orend Chaktra Vinari — Synovec Deretha. Vojevůdce nad západním vojskem v bitvě o Zanagarku. Osobní nepřítel Garairův.
 • Narozen Fintan Audonion, autor Ságy o Lundirovi.
 • Narozen Ghar Atharvan Vinari. Vášnivý lovec a špatný mág.
 • Narozen Garair Rivion z rodu Solpinar Vinari. V témže roce se narodil též Carmath Atharvan Vinari, jenž byl ve všem podoben svému bratru Gharovi.
 • Narozena Askra Audonien, žena Garairova.
 • Bitva na Fanigarském poli. Dereth Chaktra Vinari se účastní jako vojevůdce Valarkagantského vojska. V této bitvě umírá Riva Solpinar Vinari a úřad vrchního stavitele přechází na jeho sestru Daran. Po její smrti v roce 53 přechází úřad do rukou Garairových.
 • Garair Rivion se dává k vojsku.
 • Garair vysvobozuje tři Augonovy potomky z nebezpečí.
 • Askra Atharvan Vinari si bere Garaira.
 • Garair a Askra odjíždějí do Uldaru.
 • Narozen Tiralas Archinau Vinari ve Valarkagantu, syn Haukara a Rún.
 • Narozen Alaron Garairion.
 • Narozena Hathar Garairien.
 • Garair opustil Valarkagas, odešel do války a nevrátil se.
 • Askra vyděděna svým otcem Augonem z Arky. Téhož roku se spojuje s Garairem v lesích.
 • Alaron studuje v Uldaru.
 • Umírá Augon Atharvan Vinari ve věku 107 let.
 • Adad se střetává s Alaronem, Ivarenem a tajemným lesním duchem.
 • Alaron spolu se Sivarhan a Aldamirem zakládá Taulark.
 • Ivaren Solpinar Vinari usedá na trůn v jihosiranijském Arkagantu jakožto rígan Punar Aonkyra Vinaori.
 • Alaron si v Taularku bere Sivarhan. V témže roce přivádějí na svět svého syna Valhuna (v dějinách znám též jako Iramac nebo Me’atham).
 • V Taularku narozen Lundir Solpinar Vinari (později zván též Me’awar), mladší syn Alarona a Sivarhan.
 • Nazqawn, vznešená paní z Xalgonu, dorazila jako posel do Taularku.
 • V tomto roce stojí Arkin proti Arkinovi a Alaronův čarodějný Taulark se obrací v popel díky zradě proradného Tiralase. Rukou zrádce umírá též moudrá Sivarhan. V bitvě o Taulark utíná bílý šaman Alqisaintir ruku Valhunovi Alaronionovi, přijímá jej za učedníka a dává mu vznešeného oře Danida, který se stává Valhunovým věrným druhem. Lundir vstává z popela a je odvlečen jako vězeň do Xalgonu.
 • Alqisaintir lstí umožní Valhunovo přijetí do Paladinského řádu. Valhun je od té doby znám pode jménem Iramac.
 • Černý šaman Ramartak pomáhá Ivarenovi, Nazqawn a Lundirovi uprchnout z Xalgonu. Všichni tři jsou přijati opatem Sumitrou.
 • Nazqawn z Xalgonu přijímá jméno Riva Aonkyra Vinaori a stává se královnou Arkagantu po boku Punara-Ivarena.
 • Adad se střetává v souboji s Valhunem a umírá jeho rukou. Valhuna mstí svou matku, zabíjí Tiralase a stává se psancem. Archón Luria nachází Valhuna v lesích na východ od Xalgonu a přináší jej do města. Lundir opouští klášter a znovu vstupuje do Xalgonu. Králové Alaron a Punar se spolu s Lundirem pokusí vyrvat Valhuna z Horologia. Valhun umírá v náručí svého bratra Lundira.
 • Fintan Audonion sepisuje Ságu o Lundirovi v Taularku.
 • Lundir Alaronion se trvale usazuje v Sairis.
 • Suvarna je zavražděn na obloze nad Sairis rukou Architekta Saurahana. Sumitra je povolán ze svého kláštera a stává se jedním z Architektů v Sairis.

World

Races

Sirania

North

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon

Qurand

Rasy

Siranie

Sever

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon