Magie a rasy

Každá z existujících ras má svůj počátek v božském lidu a ten zas svůj počátek v samotných bozích, proto i v žilách každé rasy koluje energie božství, ač s každou generací zředěnější a zředěnější. Dávní předkové byli v magii daleko zběhlejší než jejich současní potomci, kteří jen obtížně a pomalu dosahují takové moci a moudrosti s jakou oni se již narodili. Všichni z téže krve však mají přirozené nadání pro nauku svých předků a ta je jedinou přirozenou magií, která se udržuje i ve zcela barbarských podmínkách, třeba jen na úrovni instinktu.

GANDHARIANAH: V lidových vrstvách se vyskytují zbytky původní zděděné magie a to zcela amalgamované s kultem dravých ptáků a jejich bohů a s dalšími ryze gandharskými kulty. Ovšem Gandhara se už před věky stala zemí zcela ovládanou Maghavany a tak rasovou magii vytlačil postupně řád Maghavanů, kteří plní ve všech obcích roli náčelníků a šamanů.

DRUVIAS: Jeden z mála národů, který si uchoval svou rasovou magii v plné síle a ještě ji dále rozvinul. Rasová magie dryád je natolik exkluzivní, že ji nemůže provozovat nikdo jiný než dryáda z důvodů energetických i fyziologických. Velké množství dryádí magie vyrůstá z energií dryádích těl a duší, které se během věků všelijakým způsobem zkřížily se stromy a rostlinami a divou zvěří v lese a přejalo jejich schopnosti.

ARHAIKAS: Archaikové změnili jen málo na způsobech svých předků již po velmi dlouhou dobu. Jejich magie je velmi podobná magii samotných Azharianů, třebaže je tišší, slabší a lidštější. Archaikové postupné slábnutí pouta mezi světem bohů a lidí, které narůstá s každou další generací, překonávají pomocí kolektivních kouzel, na nichž se účastní celé rodiny, celé kmeny a celý národ a jejichž síla je nesmírná.

ARKINAR: Velkým dávným učitelem Arkinů byl Suvarna, pradávný duch z Azharianského rodu. Ten vtělil svým dětem mnoho z moudrosti Azharů a podobně jako Archaikové naučil své žáky čelit rozevírající se trhlině nebes pomocí kolektivní magie. Od svého temného bratra se jako jediný naučil runám a z jeho úst se jim naučili Arkinové a runy tak kolují v jejich krvi jako životní síla.

ALPAS: Podobně jako Dryády mají Elfové svou vlastní magii silně vrozenou a nepřenosnou na jinou rasu. Navíc podobně jako Archaikové a samotní Azhariané vládnou do jisté míry magií přirozeně i bez hlubšího vzdělání. Elfí magie je však něco dost odlišného od toho, co většina Šedých Elfů studuje v Sairis, Uldaru, Asvittaře nebo Garionu. Šedí Elfové se vrhají do těchto studií, protože sami v sobě již cítí skomírat energii svého elfství. Jejich praotcové však v hlubokých lesích Alpatarnasu hovoří dávným jazykem a kráčí v naukách původního elfství, o nichž mimo Les málokdo ví.

CHIRBATIM: Obyvatelé ledů dalekého severu jsou jedinými příbuznými Siranijců na Grandu. Magie je v nich silná, avšak vlivem svých šamanů, kteří pocházejí od dávných Maghavanů, se jen máloco z ní udrželo mimo lidové a léčitelské vrstvy.

SIRANIKAS: Během velkého Rozdělení došlo i k velkému rozdělení magických vloh, neboť Bílí Siranijci jsou jediným národem na Grandu, který je neschopen používat magické energie složitější povahy a naopak Černí jsou nadaní ažaž. Málokdo tuší, co všechno je vlastně v tomto rozdělení obsaženo a jak je to možné.

SEVEŘANI: Národ Starého Uldaru a jeho okolí se vždy spoléhal kromě svých mečů i na vrozenou sílu a odolnost ve světě magie. Pověstná tuhost a schopnost vzdorovat útoku kdejaké magické síly tak může být sama pokládána za magické nadání. Pokud k tomu přidáme přirozené nadání pro runy a čáry (možná to souvisí se smíšenou Arkinskou krví), pak máme obrázek o povaze tohoto národa.

LIDÉ OBECNĚ: Lidé Západu a Jihu se ve svých krátkých životech a nespočetných generacích nejvíce vzdálili svým polobožským předkům a proto nemají žádnou magii úplně vrozenou, přesto však jim není zas žádná zcela zapovězena, neboť v jejich krvi koluje kdecos. Jsou tací, kteří říkají, že jejich magií jsou zvyky a rity a že je to magie Čar. Jiní zas říkají mnoho jiného. Jisté je, že zvláště magie Živlů je u nich ve velké oblibě, snad pro svou názornost a praktičnost avšak jen málokteré národy pro ni mají skutečné vrozené nadání.

World

Races

Sirania

North

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon

Qurand

Rasy

Siranie

Sever

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon