Architekti Sairis

Všichni Architekti, nazývaní též Velmožové ze Sairis, chodí v hodinu své vlády oděni v bílá splývavá roucha bez ozdoby. Jsou to ti nejlepší, u nichž se snoubí dohromady stavitelský, čarodějský a vůdcovský um. Je jich právě osm. Ani méně, ani více. Jsou nesmrtelní.

Město Sairis, pohled z Jihu

Právě oni to jsou, kdo drží ve svých myslích klíče ke všem kouzlům ve městě a jejich mentální matrice je universálním kódem pro ovládání všech libovolných stavitelských čar, rezidentní magie a konstrukčních kouzel. Jejich vědomí je hluboko ponořeno ve zdech a základech města, takže ho cítí téměř jako vlastní tělo. Stavitelské čáry jsou ve zdech i prostorách Sairis uspořádány zhruba v podobě stromu. Tento strom má osm kořenů – osm Architektů, do jejichž rukou vedou opratě tohoto zvláštního spřežení. Korunou stromu jsou pak všechny jednotlivé fenomény města – od jednotlivých lidských obyvatel, přes bytosti nadpřirozené, aktivní, či pasivní kouzla a přítomné mocnosti. Většina stavitelských čar je ale orientována jako stavební instrumenty věčné přeměny města.

Existuje místo, které se zove Sál Projektanta Věží. Je to čarovné místo skrývající se kdesi mezi stěnami města v němž se scházejí Architekti a projikují své vize budoucího vývoje. Každý z nich je svérázným umělcem a v této místnosti dochází k jakési syntéze jejich pohledů.

Říká se, že se ponoří do hluboké meditace a zklidní své mysli tak, že splynou v jednu jedinou, ve Velikého Architekta, v Projektanta Věží a že staveni v tuto jedinou bytost provedou výpočty, kterých by jako jednotlivci nebyli schopni a určí budoucnost města na další období.
Nikdo ale neví, zdali se tak scházejí každého dne, nebo jen jednou za měsíc, nebo rok. Neví se ani, jestli tato chvíle přichází za poledne, nebo o půlnoci. Architekti vědí, proč to skrývají. Říká se totiž, že chvíle Splynutí je jediný okamžik v jejich věčných životech, kdy jsou jednoduše porazitelní, navzdory obrovské moci, které ve zdech svého města požívají.

Jednou z hlavních funkcí Architektů, mimo stavbu a kontrolu je hospodaření s energií. Ta je do čar čerpána z Démantu, jako forma platby za obecní funkce města a několika dalšími cestami. Tato nesmírná energie je převedena v práci při přestavbě města, udržování všech obecních kouzel ve funkční podobě a v neposlední řadě k udržování mnoha čarovných mechanismů a udržování pořádku ve městě.

Přestože je ve městě přítomno vždy všech osm Architektů a vždy jsou všichni zaměstnáni správou, tak netráví všechen svůj čas sedíce na osmi Jehlových věžích, kde mají svoje trůny, ale vždy tam sedí jen jeden. V pravidelných intervalech se tak v předsednictví a v řízení věcí střídají, vždy jen jeden totiž udává celkový řád věcí a sedí na své Jehlové věži. Snad jen v dobách největší hrozby prý usedlo všech osm Architektů na vysuté trůny a ujalo se pevně své vlády. V těch dobách se prý město vzneslo k nebesům, aby uniklo dávné potopě.

Den je tak v Sairis počítán na osm dob – čtyři světlé a čtyři noční. Týden má osm dní a roky se uzavírají po osmi. Tyto doby se pak jmenují podle jmen právě vedoucích Architektů. Je proto na bíledni, že jsou právě tito nejdůležitějšími postavami tohoto města. Nyní představíme tyto podivné osobnosti:

VALMOS AR ANGIRAS (2.p. Valmonta) je Aiurnantským Maghavanem ze vznešeného azharianského rodu. Je to blízký příbuzný adimaghavana Indara a pamětník dávných dob. Je to právě jeho nepokořitelná moc jež drží pohromadě Sairis i Architekty v době soumraku. Jeho dva meče vysoká postava s proporcemi bojovníka, jeho husté šedé vlasy a vousy a jeho hluboký melodický hlas jsou rovnou měrou hrozivé i obdivuhodné.

GARYAS AR KAVIR (2.p. Garyanta) je Gandharnantským Maghavanem. Oproti zažité představě o těchto pochmurných bojovnících s temnými bohy je Garyantova širokoplecí pohodlná postava, rudé vlasy a veselá mnohomluvná povaha skutečnou výjimkou. Tento gandhařan se odedávna zabýval démonologií a astrálem a dodnes je mu svěřena kontrola především nad touto oblastí.

LAURES AR SARWIL (2.p. Laurenta) je Kirlanantským Maghavanem z královského rodu vznešených elfů. Je proslulý více svou krásou než svou mocí a to především proto, že je v jejím ukazování velmi skoupý. Říká se, že je “mistrem kapky”, čímž se myslí, že dokáže s malým množstvím čehokoliv totéž, na co jiní vydají spoustu síly.

CORIS AR DRUVENIEN (2. Corinty) je Kirlanantská Maghavanka původem z horských dryád. Corintě byly svěřeny všechny rostliny, háje a zvěř, co je na půdě Sairis. Nutno podotknout že pod čarovnýma rukama této citlivé a moudré ženy příroda ve městě přímo vzkvétá a je s ním sladěna.

RAWÍLLA AR ALMANSUR (2.p. Rawílly) je královna a nejvyšší arcimág z rasy Džinů obývajících Sairis. Je specialistkou na tři velmi odlišné domény magie – na jedné straně psionickou magii telepatie a kolektivního vědomí a za druhé na těžkotonážní manovou magii lokálních meridiánů a zatřetí je mistrem artefaktové alchymické školy. Jsou to její schopnosti, které vedle Valmontových nejvíce přispívají k funkčnosti vnitřního systému Sairis. Její tři meče vysoká postava je krásou rovná bohyni, její kůže má vzhled a barvu stříbra a její oči vidí do nitra lidských myslí.

SUMITRA (2.p. Sumitry) je Azharianský Mág Prostoru, Mistr Počtář, původně komtur Palladinského řádu, později mnich Tichého Bratrstva. Donedávna žil jako neznámý opat zapadlého kláštera. V čase nouze se však ujal úlohy Architekta a nyní je jedním z nejspolehlivějších a nejmocnějších členů sboru. Je tichou vodou, jež mele břehy.

ALKENAR (2.p. Alkenara) je Aiurnantský Paramaghavan, divá karta v rukou Sairis. V minulosti stejně často na straně sil Řádu jako Chaosu. Poslední století trávil jako dvorní šašek v Sirgonu. Jeho kanadské žertíky vybraného charakterou jsou dodnes živé ve vyprávění měšťanů i šlechty. Jeho úloha při řízení Stavby Města je neznámá.

AURAZIL AR AURAZIL (2.p. Aurazila) je prastarý učenec ze vznešené rasy Celestiálů s tajemnou minulostí. Donedávna byl neutrální, nicméně jeho přístup se změnil. Jeho vlasy jsou stříbrné jako by byly upletené z lesknoucích se drátků a jeho pleť je indigově modrá. Má čtyři ruce a Ostatní Architekti jej chovají v nebývalé úctě.

Dva Architekti jsou pamatováni, jež již mezi Architekty nejsou – jeden s láskou, jeden z hrůzou:

Mapa Sairis

SUVARNA (2.p. Suvarny) je Azharianským mystikem, nejstarším z Architektů. Někdy bývá nazýván prostě jen Stařec a to přesto, že kromě stříbřitých vlasů mívá vzhled celkem mladistvý. Na rozdíl od ostatních Architektů nepřinášel do společného kmene magickou moc jako spíš vědění, moudrost a pochopení. Suvarna byl zavražděn Saurahanem v nebi nad Sairis a díky úsilí hrdinů se mohl po jisté době znovuzrodit. Po svém znovuzrození již musel upnout své síly na boj ve vyšších sférách a do Sairis se nemohl vrátit.

SAURAHAN (2.p. Saurahana) je mocným mágem z rodu Princů a Princezen. Před věky se probudil v Puklinách východně od Sairis a jako první ze svého spícího rodu se vplížil do světa. Dlouhé roky zůstal nerozpoznán a v pozicích moci. Když vyšla najevo jeho pravá tvář, Architekti se zachvěli hrůzou a sevřeli Sairis v nových ochranných kouzlech a pravidlech. Saurahan zahynul rukou Adamantovou, ale stejně jako Suvarna se znovuzrodil, díky inverzní magii. Místo jeho pobytu není známo.

World

Races

Sirania

North

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon

Qurand

Rasy

Siranie

Sever

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon