Slavní vojevůdci

Na tváři Qurandu žijí v legendách mnozí slavní vojevůdci a stratégové a knihovny jsou plné příběhů o nich a jejich hrdinských skutků a tažení, během nichž pokořili přesily i nepřízeň osudu. Některé z těchto legend však dosud žijí a zasahují do dějů, které právě probíhají.

Sanathingar Niralakhan

Sanathingar Niralakhan
Nejvyšší maršál gandharských vojsk. Je považován za nejlepšího žijícího vojevůdce a říká se o něm, že jeho rozkazů jsou poslušni i samotní maghavani, třebaže sám do jejich řádu nepatří. Před desítkami let sice podstoupil Zkoušku, ale nedosáhl při ní cíle, ale ani nezemřel. Namísto toho se vrátil zohyzděný a naplněný neznámým géniem, který mu umožňuje s dokonalou přesností odhadovat nepřátelskou strategii a jednat s pověstným minimalismem.

Urath Mon Zaragaon
Velmistr Řádu xalgonských rytířů a jeden z Temných pánů. Je považován za vzorového stratéga útočného boje, obvykle rozehrává dramatickou a imaginativní válečnou hru. Jeho silnou stránkou je ochota obětovat materiál i životy vlastních vojáků pro získání strategické iniciativy a schopnost z této iniciativy vytěžit maximum. Jeho taktické hrozby mají takovou sílu, že nutí obvykle protivníka k tomu, aby se jim postavil, čímž začne jednat podle Urathova plánu. O tomto vojevůdci je rovněž známo, že miluje válku a destrukci jako takovou a i v časech míru provádí na periferiích civilizovaného světa cvičné bleskové války v nichž obvykle hynou neznámé kmeny a osady.

Ocelot
Velmistr Řádu Palladinů a Zřec. V dávných dobách se účastnil mnoha bitev, avšak v současnosti přenechává vojevůdcovské povinnosti svým generálům (především třem Palladinským Zřecům), zatímco sám si podržuje nejvyšší velení a hodnost maršála palladinských vojsk. Říká se o něm, že se často v přestrojení vydává za nižšího důstojníka a sleduje tak morálku svých mužů ve chvílích, kdy si myslí, že je nikdo nepozoruje. Přestože je považován za výtečného vojevůdce, jeho největší silou je naprostá důvěra a oddanost jeho rytířů, kteří jej považují za ztělesněného boha Pallada. Ocelot je znám tím, že narozdíl od Uratha nikdy neplýtvá lidskými zdroji a má na srdci osud i toho nejnižšího vojína. Je považován za nejspravedlivějšího soudce a to přesto, že jeho soudy a rozhodnutí jsou leckdy velmi přísné. Mezi Palladiny se říká, že přímý Ocelotův rozkaz má neodvratnou sílu božské magie, ale možná je to jen tím, že se každý snaží jej za žádných okolností nezklamat a tak do vykonání rozkazu vloží veškerou svou sílu i víru.

Alqisaintir
Bílému šamanovi, který je generálem severních palladinských legií (legie VI.-XII.), Ocelot svěřil velení ve střetech s Xalgonem a jeho vazalskými státy, neboť ví, že mu rytíři důvěřují pro jeho moudrost a dobrotu, která tím víc vyniká ve svojí jasnosti v porovnání s temnotou Černého města. Alqisaintir hledá mírové řešení a snižuje ztráty pokud může, jakmile však jeho strategický kalkul nabízí jako výhodnou variantu pouze válečný střet, stává se z něj čestý avšak nelítostný protivník. V posledním století se z něj stal strategický odborník na Xalgonského Velmistra Uratha, jemuž čelil s rozdílnými výsledky v desítkách bitev. Alqisaintir začal být v průběhu let ctěn nejen svými vojáky, ale i nepřítelem, neboť je za každých okolností čestný a velkorysý.

Ulinen
Šedá šamanka je generálem západních palladinských legií (XIV.-XVII.) a je známa svojí schopností rychlé strategické orientace v neznámém prostředí, ničivé síly partyzánského vedení války v prostředí známem a zdánlivě roztříštěných přepadů, které plní taktický cíl. Během celé svojí kariéry pracuje s menšími vojenskými celky a dosahuje s nimi často větší efektivity, než jiní s obřími armádami. Když je donucena k přímému střetu, většinou dokáže využít prostředí k znevýhodnění protivníka. Její zocelení rytíři, kteří pod ní slouží dlouhé roky, mají vysokou morálku a důvěřují bezmezně svojí paní. Ulinen trénuje své muže na boj v noci a v obtížných podmínkách do nichž pak střety manipuluje. Její strategie je často nečestná, obsahuje mnoho lstí, úkladů a pastí, avšak v osobním jednání a soudech si podržuje pověstnou palladinskou spravedlnost.

Saten Pe'Yarlat

Ramartak
Černý šaman je postrachem západu i jihu. Je generálem jižních palladinských legií (XVIII.-XXII.) a je znám svojí psychologickou taktikou, kdy často zaútočí na strategicky nevýznamný, avšak psychologicky citlivý cíl a poté vnese nejistotu a strach do řad nepřátel a to jak v celkové válečné strategii, tak v jednotlivých bitvách. Jeho plány jsou často velmi zavilé a odvážné a často ani jeho přímí podřízení netuší, co svými akcemi sleduje. Nicméně jeho úspěchy všechny přesvědčily o tom, že jeho tajemné přípravy vždy obsahují pointu, která srazí protivníka do prachu.

Saten Pe’Yarlat
Slavný vojevůdce Jižní říše, důvěrník Qagana (císaře) Lamda Khuza’elina, před nástupem současného vezíra Temuina Pa’Yisukha zastával po dvě desetiletí úřad vezíra. Je známý nejen svou vytříbenou taktikou, která je založena dobrém průzkumu terénu a špionáži, ale též svým dokonale uhlazeným chováním a dvorskou etiketou. Již po dvě generace je dáván za vzor dokonalého dvořana – sladkého a lstivého jak had, kterého má shodou okolností v rodovém znaku. Saten je především mistrem špionáže a úkladů. Tradují se historky o tom, jak se jeho zvědové dostali až k samotným nepřátelským králům a vojevůdcům v těch nejrozmanitějších přestrojeních – jako hudebníci, vyslanci jiných zemí, svatí mužové, kusy nábytku, cvičené opice nebo pytle s kořením. Před bitvou bývá pak Saten obvykle lépe informován o stavech nepřátelského vojska a jeho morálce, než samotní nepřátelští velitelé. K poraženým nepřátelům nebývá příliš milostivý a zvláště si libuje v exemplárních hromadných popravách, výstražném srovnávání se zemí velkých měst a podobně.

Darakos Similtir
Donedávna vrchní velitel garionské armády se zapsal do dějin již v mládí jako slavný dobrodruh a válečník. Během let prošel mnoha válkami na mnoha stranách a nakonec nastoupil vojenskou kariéru v garionské armádě, kde vystoupal až na nejvyšší příčku. Prokázal velký talent pro odhad nepřátelské strategie, logistiku a vojenskou organizaci. Garionští senátoři velmi ocenili jeho schopnost snížit náklady. Jeho dynamický přístup ho vede ke stále dalším inovacím a je to právě on, kdo neustále zkouší nové zbraně a vynálezy, aby posílil garionskou armádu. Bohužel před nedávnou dobou byl kvůli pletichám v senátu zbaven nejvyššího velení.

Livir sun Falcani
Nejvyšší vojenský velitel v Siranii, maršál a vévoda z rodu Falcaniů svým talentem jen potvrzuje sílu siranijské aristokracie. Svým otcem, starým vévodou Sarigarem, byl účelně vychováván v taktice, strategii i diplomacii již od nejútlejšího dětství a hned, jak odrostl dětským střevíčkům, střídal vysoká studia (je jedním z mála mágů z rodu Bílých Siranijců) s dřinou na válečném poli. Když nadešla léta míru a Siranie začala vzkvétat a růst obchodem a prací, požádal Císařovnu o dovolení a spolu se dvěma legiemi se připojil jako posila Palladinského řádu v bojích proti xalgonskému zlu, kde prokázal nesmírnou rozvahu i odvahu a byl odměněn čestným přijetím do Palladinského řádu.

World

Races

Sirania

North

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon

Qurand

Rasy

Siranie

Sever

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon