Vláda

CÍSAŘ: Božský císař je duchovní entitou, která už dávno odložila lidské tělo a oděla se do krystalů. Císař proto obývá veškeré krystaly na území říše, ony jsou jeho tělem. Skrze ně je přítomen a skrze ně vnímá. Čím více je onen krystal čistý, pevný a neměnný, tím více je císařova essence přítomna. Proto jsou veškeré drahé kameny (s výjimkou jantaru, perel a jiných nekrystalických) posvátné, nejsou předmětem obchodu, ale náboženské úcty. Říká se, že když má někdo doma dostatečně čistý krystal, je pod ochranou samotného císaře. Kdo zas vyslovuje své přání s rukou na kameni, tomu bude dozajista splněno. 
Císař obývá pouze klenoty na území své říše. Zvenku přinesený kámen mu musí být teprve zasvěcen, aby jej mohl prostoupit a naopak odnášený kámen musí být opatrně zbaven božské přítomnosti. 

Kdo odnese kámen z říše bez patřičných obřadů, škodí siranijskému bohu-císaři a bude krutě ztrestán. 
Drahé kameny nesmí být krájeny, drceny, ani nešetrně upravovány. 
Skrze svou podobu může císař k lidem promlouvat. Obyčejný člověk většinou vnímá jen pocity, ale hlas svého vládce neslyší. Ten je schopna vnímat Císařovna a zvláštní skupina Naslouchajících.

CÍSAŘOVNA: Nejvyšší lidský vládce říše. Speciálně vybraná žena se schopností slyšet Císařovu vůli a sdílet s ním vládu. Císařovna slyší Císařovu vůli a je schopna se s ním radit. 
Obvykle se rozhoduje sama, nebo s pomocí svých ministrů, ale ve věcech skutečně důležitých je vždy poslušna svého vládce (to zajišťují Naslouchající). Během vlády se mezi Císařovnou a Císařem vytváří zvláštní pouto, které by mohlo být nazváno duchovní láskou. Císařovna žije prakticky v celibátu a je svými lidmi ctěna jako svatá bytost. Z kontaktu s božským vládcem sama během let moudří a stává se osvícenou. Dožívá se obvyklého lidského věku a když zemře, odchází ke svému bohu-vládci-manželu na nebesa mezi krystaly hvězd. V sirgonské Zlaté pyramidě jsou sochy všech předchozích Císařoven a je jim vzdávána úcta jako předkům a bohyním.

NASLOUCHAJÍCÍ: Zvláštní privilegovaná skupina požívajících mnohých výhod (nedotknutelní, mimo zákony, mimo peníze). Jsou cvičeni a vychováváni od malička a vybráni ze zvláště senzibilních dětí. Tito mohou slyšet Císařovu vůli stejně dobře jako Císařovna. Narozdíl od ní je jim však zapovězeno ji vyslovit. Slouží pouze jako svědkové, že Císařovna vládcovu vůli vykládá správně a že ji tlumočí bez zkrácení či překroucení. Jejich jediným úkolem je tedy být přítomen na sněmech a naslouchat řečnícím lidem i slovům Císaře a 
vyslovit čarovné “awtas-nai afait”, což znamená v archaické siranijštině “toto On neříká”, ve chvíli, kdy se rozhodnutí odchyluje od vůle nebes. 
Lidé mají Naslouchající ve veliké úctě, neboť jednají se samotným bohem a stále slyší jeho mnohohlasou řeč. I oni, stejně jako Císařovna, jsou tou stálou blízkostí bohu nenávratně poznamenáni. Mnozí se stávají moudřejšími, někteří ale lhostejní, někteří se stávají básníky a jiní zas setrvávají v hlubokém zadumání a meditaci a nechtějí se již míchat do světské politiky.

MINISTŘI: Tvoří Velkou radu Siranie. Jsou v ní zástupci městských států, společenských stavů a rádci Císařovny. Po vzoru sairisských magických škol Nantu je jich dvacet jedna.

1. Císařovna/Císařovny
2. Vládce/zástupce Sairis (Valmos)
3. Vládce/zástupce Adamantu (Adamas)
4. Vládce/zástupce Arkagantu 
5. Vládce/zástupce Asvittary
6. Starosta Siru
7. Starosta Sirgonu
8. Nejvyšší Velekněz
9. Bílý Vezír, Velmistr (hlava bílých mágů)
10. Černý Vezír, Arcimág (hlava černých čarodějů)
11. Maghavan Coris (2.p. /bez/ Corinty)
12. Ministr vojenství
13. Ministr obchodu a financí
14. Ministr zahraničí
15. Ministr spravedlnosti
16. Ministr kultury a stavitelství
17. Ministr vzdělání a morálky
18. Ministr informací (tajní)
19. Nejvyšší soudce
20. Zástupce cechů
21. Filosof

World

Races

Sirania

North

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon

Qurand

Rasy

Siranie

Sever

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon