Sairis

Sairis

Město mágů a magie je vybudováno na bělostné skále z ivoritu a s okolním malebným světem je spojeno čtyřmi čarovnými mosty klenoucími se přes propast, které vedou ze čtyř městských bran. Město je obkrouženo vysokými hradbami a samo se sestává ze stovek a tisíců věží, věžiček a vížek pospojovaných můstky, loubími a tunely. Věže a zámky různých rozměrů se pnou k hvězdnatému nebi a září do okolí svým jasem.

Centrální a nejvyšší je Věž Světla, zvaná též Varhanní věž či Zlatý milník, ale ta nedominuje městu sama – na jih od ní ční Pětivěží, zasvěcené magii pěti prvků a mnohé další (viz mapa níže). Město je těsně opásáno hradbami a je téměř stejně rozsáhlé co do výšky i co do šířky. Město je prolezlé magií skrz naskrz, neboť zde je její moc největší – jednak díky magické hornině ivoritu, jednak díky vzácnému uzlu na meridiánech many a jednak díky vysoké koncentraci uživatelů magie. Mají zde sídlo všechny hlavní magické školy Qurandu a i různé obskurní sekty a odvětví.

Sairis je postaveno nejen umem stavitelským, ale i magií a v jeho zdech jsou uloženy nekonečné pletence zaklínadel, ochranných kouzel a požehnání. Jeho nejvlastnější specialitou je ale vlastní život a citlivost města jako takového. Jeho vládci – zvaní Architekti – jsou totiž mocnými čaroději a svou mocí nechávají procházet město neustálými proměnami, neboť se stále snaží přiblížit nezpodobitelnému ideálu Města, který nahlíží svým probuzeným vědomím.

Sairis je v rámci Siranie samostatným městským státem a tím také bylo už v těch dobách, kdy Říše vznikala. Páni a ochránci města jsou Architekti, jichž je osm a z nichž každý má na starosti jinou funkci. Město požívá statutu neutrální mocnosti – nejen proto, že se nikdo neodváží něco podniknout proti čarovným silám tohoto města, ale též proto, že bez jeho tradované moudrosti a bez jeho škol by svět upadl v barbarství.


Středem města se vine Svatá cesta, jež patří mezi neměnné prvky jinak stále se pomaličku měnícího městského plánu. Cesta sleduje archetypální tvar labyrintu, s přesným poměrem zákrut a smyček. Lidé k praktickým účelům využívají jen její jednotlivé úseky. V celé délce je využívána jen při výročním magicko-rituálním procesí, jež obnovuje magickou ochranu města. Znalci vědí, že Svatá cesta je jakýmsi obřím runovým znakem, který město svou mocí střeží.

Podívejme se ale blíže na jednotlivé podstatné budovy ve městě:

Varhanní věž – Jedná se vlastně o obří drúzu dutých ivoritových krystalů, jež jsou současně píšťalami nesmírných varhan. Stálý tah vzduchu z hlubin pod městem prochází přes píšťaly a ty tak hrají stálou tichou hudbu, díky níž jsou snovány magické síly z podzemního zřídla do struktur a energie, jež město využívá ke svému fungování. Varhany hrají částečně samovolně, ale jejich hudbu vždy ovlivňuje aktuálně vládnoucí Architekt. Věži se říká také Věž světla a to proto, že na jejím vrcholku se nachází čarovný Démant, jenž září zachyceným slunečním světlem a osvětluje tak sevřené uličky mezi vysokými věžemi, které by se jinak topily ve věčném stínu. Energie nebes zachycená Démantem je rovněž jedním ze zdrojů energie města. Třetím jménem věže je Zlatý milník. Je tomu tak proto, že je středem systému cest vedoucích z města na čtyři strany, ale také dalších cest, jež vedou do jiných světů. Tyto magické cesty jsou napnuté mezi Milníky a jejich středobodem je právě věž v srdci Sairis.

Pětivěží – Pětice věží zasvěcená pěti prvkům – Zemi, Vodě, Vzduchu, Ohni a Prostoru. Věže jsou jednak místem uctívání patronů pěti prvků – Andalů – ale především místem studia a bádání. Pokročilí studenti, kteří ukončí svá studia na Sairiské univerzitě, mohou navázat specializovaným studiem živlů právě v Pětivěží. Zde se rovněž nacházejí největší experti na danou magii a každá věž má svého Arcimistra, jenž školu vede a současně je Veleknězem kultu daného Andala.

Trojvěží – Trojice věží zasvěcená elfí magii Slunce, Měsíce a Hvězd. Je také místem kultu Nezrozených, především pak Annora, Ithela a Ilphani. Trojice věží je až na lanterny na svém vrcholku porostlá popínavými rostlinami a náleží tak do zelené části města, jejímž středem je Věž drúvidů. Tam, kde věže porostlé nejsou, je možné spatřit překrásnou výzdobu z bílého mramoru, která sama působí jako zkamenělé a geometrizované listoví břečťanu a vína a kmeny štíhlých buků plynule přecházející do vzorů nebeských souhvězdí.

Sairiská Univerzita – Nejslavnější škola magie na Qurandu. Vyučuje všech 21 magických škol. Co do půdorysného rozsahu se jedná o největší budovu (nebo spíš komplex budov) ve městě. Sem míří mladí mágové z celého známého světa po absolvování studia na svých lokálních školách, aby dosáhli toho nejvyššího zasvěcení. Sairis je tedy do značné míry také univerzitním městem, se vším, co k tomu náleží – cestující badatelé, sezónní pobyt studentů, množství knihoven a míst určených ke studiu i studentskému volnému času.

Vzducholoď Džinů – Džinové náleží mezi velmi zásadní obyvatele Sairis. Jsou svébytným ‘stromem života’, jehož členové mají to společné, že dokážou houstnout a řídnout, vznášet se a prostupovat pevnou hmotou. Nejmenší džinové, neriové, jsou jakýmsi planktonem či lišejníky, kteří zpracovávají surovou magii a jimi se pak živí vyšší džinové. Džinové zastávají v Sairis mnohé úlohy, např. jako dopravci a nebo jako pomocníci Architektů. Vzducholoď je jejich hlavním sídlem, ale obývají prakticky celé město.

Velký Bazaar – Slavné tržiště všeho magického. Spletité uličky v mnoha patrech malých krámků i větších obchodních domů nabízejí ten nejpestřejší výběr od alchymistických ingrediencí, přes runové róby, hůlky a hole, výbavu pro artefaktové dílny, lektvary a masti, amulety a svitky, grimoáry a věštecké pomůcky, očarované stavební kamení, magické zbraně a zbroje, ale i pomůcky s všeobecně vědeckým zaměřením, všelijaká přibližovací skla a dalekohledy, baňky a křivule, mapy a slovníky. Tržiště skrývá i řadu prostor ‘pouze pro zvané’, kde se prodávají polapení démoni, sfingy, stvoření golemové a roboti či vyvolaní raraši a přízraci.

Věž drúvidů a dryád – Tato věž je vlastně nesmírně velkým dutým stromem, jenž se uvolil v sobě nést obyvatele a na svých mohutných větvích umožnil vysadit zahrady a sady normálně velkých stromů a květin. Na oplátku se může celé dny koupat ve svitu Démantu a je o něj pečováno jeho obyvateli. Sám strom je centrem celé čtvrti, v níž je většina věží a dalších budov cele porostlá popínavými rostlinami a na jejich vrcholcích jsou sady. Čtvrť společnými silami spravují mágové elfích škol, dryády a drúvidové. Věž je také kapitulou řádu Synů Letokruhu v Sairis.

Jehlové věže, známé též jako Věže Architektů – Osmero věží rozmístěných přesně do osmi světových stran od centrální věže. Každý Architekt má vrchní kontrolu nad městem přesně osminu dne. Obvykle se v takovém okamžiku nachází na magickém trůně na vrcholku svojí věže, protože právě tam jsou koncentrovány mocné siločáry ovládající řadu aspektů města. Pokud je město v ohrožení či čelí nepřátelskému útoku, více Architektů současně musí bdít na svých trůnech. Naopak, v čase klidu a míru může i úřadující Architekt volně procházet městem a nemusí být plně koncentrovaný ve své věži.

Dům Cestářů a Chrám Poutníků – Relativně skromný Dům Cestářů je obvykle plný halasu a lidu, oproti tomu vznosný a tichý Chrám Poutníků je ponořen v mlčení a vzpomínce. Poutníci povětšinou již z Qurandu odešli a nebo se vyskytují jen velmi vzácně a Cestáři z úcty k mistrům pečují o monumenty, které po sobě zanechali. Chrám Poutníků je plný dávných dokumentů a zapečetěných tajemství, oproti tomu Dům Cestářů připomíná veselý hostinec a tržiště v jednom. Cestáři zde přespávají a odpočívají po dlouhých výpravách, případně si mezi sebou vyměňují cestovní amulety a nakupují nové. Právě zde je pro členy cechu k dostání také bohatý výběr všeho, co souvisí s jejich povoláním – od prvotřídních bot, přes pršipláště až po mapy zemí a cestářských cest.

Skleník bylinkářů – Mnohapatrová skleníková věž, jejíž nejvyšší poschodí je ozařováno spojeným jasem slunce a Démantu (a podléhá tak cyklu dne a noci), zatímco zbylá nižší poschodí jsou osvětlována umělým magickým světlem nezávisle na denní době. Věž je součástí ‘zelené’ části města (spolu např. s Věží drúvidů) a je daleko víc, než jen bylinkářskou zahrádkou. Horní patra jsou nesmírně rozsáhlou botanickou zahradou, kde se v oddělených sekcích s různou teplotou a vlhkostí nachází vzorky všech možných bylin a dřevin Qurandu, zatímco spodní patra slouží jako pěstírna méně obvyklého ovoce, zeleniny a bylin pro město Sairis i pro vývoz na stoly boháčů a aristokratů Siranie, kteří jsou ochotni za něj zaplatit mastný peníz. Zatímco širá pole a sady v okolí města vypěstují dostatek obilí a dalších potravin pro výživu města, Skleník dodává exotické plody, které jinak v zeměpisné poloze Sairis nelze sehnat. Vedle dodávek potravin magickými portály je ale také určitou pojistkou zásobování v časech obležení. Z exotického ovoce určeného pro stoly boháčů se tak v čase obležení leckdy stává dostupnější strava, než obyčejný chléb.

Kapitula Palladinů – Opevněné sídlo řádu Palladinů. Architekti Sairis se neshodují zdaleka ve všem s vypjatým moralismem Palladinů, avšak z pragmatického hlediska existuje mezi městem a řádem spojenectví. Každý Palladinský rytíř musí být tovaryšem alespoň v jedné (z řádem povolených) škol magie a Sairis poskytuje to nejlepší vzdělání, takže mladí rytíři stráví část svého noviciátu na Sairiské Univerzitě. Výměnou za iniciaci do tajů magie nechávají Palladinové ve městě stálou poměrně silnou posádku svých rytířů pod velením jednoho z komturů řádu. Komtur na začátku svého funkčního období přísahá chránit Sairis vší mocí svou i svých rytířů a následovat vůle Architektů ve všem, co není v přímém rozporu s veřejně známými stanovami Palladinského řádu. Posádka tak není jakousi nenápadnou okupací, ale spíše skutečnou výměnnou hodnotou za vědění, které rytíři ve městě čerpají.

Institut Alchymie – Celým jménem ‘Institut Alchymie a Technomagie’ je sairiskou odpovědí na divoký rozvoj těchto odvětví v Xalgonu, Ylleru a Mantrinu. Alchymie má v Sairis dlouhou historii, ale po tisíce let zůstávala v zafixované tradiční formě, zatímco v Xalgonu a na dalších místech došlo k významné evoluci. Lektvary a přípravky všeho druhu se staly každodenní součástí života Xalgonců a Ylleřanů, stejně jako výtvory technomagie. Mágové Sairis si zakládají na ‘vnitřní síle’, zatímco xalgonské školy kladou důraz na ‘vnější sílu’, moc obsaženou ve hmotě a jejích látkách a ve strojích, jež lze z hmoty zkonstruovat. Aby Sairis mohlo těmto vynálezům čelit, musí jim rozumět. Institut Alchymie je tedy současně též centrem špionážní sítě, jejíž agenti mají za cíl získat poznatky o tajích technomagie od konkurence.

Věž Astrologů – Věda Astrologie se věnuje nejen výzkumu přesných pohybů nebeských těles a výpočtů ročních dob, zatmění a dalších meteórických fenoménů, ale také studiu analogických a sympatických vazeb mezi ‘tím nahoře’ a ‘tím dole’, mezi makrokosmem a mikrokosmem, mezi lidským tělem a světem. Astrologové registrují vlivy na tkanivo osudu a stavy lidských duší a společností dle proměňující se hudby sfér, ale také mapují astrální roviny a snaží se porozumět Velkému Tanci a modelovat ho. Zatímco Xalgonci čtou nebeské rytmy jako výsledek pohybu obřího stroje, Astrologové Sairis totéž vnímají jako tanec a zpěv živých bytostí nesmírných rozměrů. Astrologové se nevěnují ale jen teorii, nýbrž též praxi: Provozují Létající Věže a Nebeské Lodě, kterými zkoumají prostory oblohy a přistávají u Jiných Břehů.

Akademie bojové magie – Akademie je rozdělena na dva oddělené ústavy: Jeden slouží prostě jako škola praktické bojové magie určené všem, kteří úspěšně složí přijímací zkoušky. Tato škola není součástí Univerzity proto, že Univerzita pojímá sebe sama jako pacifistický ustav zasvěcený poznání nejhlubších tajů magie, zatímco Akademie žádné taje příliš nezkoumá, ale naopak se snaží ze známé magie poskládat co nejúčinnější bojový nástroj. Druhý ústav Akademie je v podstatě výcvikové středisko pro všechny trvale žijící občany Sairis, které je školí, aby mohli zastávat úlohu aktivních záloh v případě ohrožení města. Občané se tam naučí základům bojové magie, včetně toho, jak zacházet se systémem Sairiské Sítě: jak z ní čerpat energii či jí odvádět energii v případě potřeby. Vyšší studia v tomto druhém ústavu Akademie pak slouží pro trénink specializovaného magického vojska, která vedle Palladinské posádky a vojska Džinů tvoří páteř armády Sairis.

Velké sněmoviště – Polokruhovitý teátr s místem k sezení pro desítky tisíc lidí. Toto prostranství slouží k množství různých účelů: zakončuje se zde výroční průvod Svatou Cestou, sněmují zde občané města či se zde konají rituální, divadelní či hudební události. Zvuky, hlasy mluvčích či světla jsou v takových případech zesílena pomocí magie. Občané města nicméně, kromě výjimečných – spíše symbolických – situací nepotřebují sněmovat fyzicky, protože jsou všichni telepaticky napojeni na Sairiskou Síť, kde rychlostí myšlenky hlasují k otázkám, o nichž je třeba jednat.

World

Races

Sirania

North

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon

Qurand

Rasy

Siranie

Sever

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon