Rasy a národy

Qurand je světem mnohých pestrých ras a národů a na této stránce proto najdete pouze velmi stručný přehled hlavních ras a jejich rozšíření vyznačené na mapě s odkazy na podrobné popisy jednotlivých ras a národů. V první řadě je třeba říci, že všechny rasy a národy jsou spíše takové idealizované typy mezi kterými existují plynulé přechody. Qurand sice není tak globalizovaný jako náš svět, takže jednotlivé země jsou kulturně i rasově homogennější, na druhou stranu velká města jsou obvykle místem značného míšení a většina národů má za sebou dlouhý vývoj plný dobývání, porážek a spojování s jinými národy.

Aby v tom byl aspoň nějaký pořádek, zavedli historikové a národopisci v Sirgonu dvojstupňový systém ras a národů – jednotlivé rasy se dělí na menší národy. Národy obvykle mívají povědomí vlastní kolektivní identity a drží při sobě, zatímco rasy jsou spíše takové učené koncepty, které pomáhají vysvětlit tělesné podobnosti mezi různými národy, ale nehrají roli sdílené identity (například Siranijci se cítí být Siranijci, to, že teoreticky patří do rasy Niviů a jsou příbuzní s nějakými dalekými národy, je příliš nezajímá). Existují výjimky, kdy rasa jako zdroj identity (a nepřátelství) náhle začne hrát roli, což se týkalo v minulosti některých tzv. rasových válek a trpěli tím především Elfové.

Učenci rozeznávají celkem šest humanoidních ras (Azhariané, Niviové, Dornové, Vezanci, Arkinové a Elfové), sedm semihumanoidních ras (Saifové, Falaskové, Yggové, Džinové, Arboreálové, Celestiálové a Protinožci) a nejasný počet nehumanoidních ras (Gryfové, Draci, Salasité, Ofité a další). Ty všechny se dělí na jednotlivé národy a národy pak na kmeny a rodiny.

Humanoidní rasy

Rasy, které mají zcela lidskou fyzickou podobu a na fyzické rovině se liší jen minimálně – barvou kůže, vlasů, očí, růstem vousů, tvarem obočí, tvarem ušních boltců, plností rtů a podobně. Větší rozdíly již existují na rovině talentů, magické moci a ‘podstaty’ – některé humanoidní rasy mají velké magické nadání specifického druhu, nestárnou, jiné nepotřebují spánek, jiné mají kolektivní vědomí a podobně.

Niviové

Pochází z dalekého severu za Kaalem Charmat. Mezi nivijské národy se počítají severští Chirbetové, Siranijci, Adamanťané a Lorinci. Niviové, i ti žijící jižně (v Siranii), mají velmi světlou pleť. Jsou drobnější štíhlé postavy. Severnější Niviové, a občas i Siranijci, mají lehce sešikmené oči. Vlasy a vousy mají téměř vždy černé či tmavě hnědé, oči různých barev. Zvláštností Niviů je absence výškového rozdílu mezi muži a ženami.

Azhariané

Původně rasa světelných bytostí s nesmírnou mocí, pro něž jsou těla pouze oděvy, které mohou kdykoliv odložit a stvořit si nové. Výraznou slabinou Azharianů je úpadek jejich moci napříč generacemi. Jedině původní Sestoupivší si udržují plnou moc a jejich těla neznají změny. Během času se z původních Azharianů vyvinulo několik smrtelných ras, z nichž nejpočetnější a nejznámější jsou tajnůstkářští Gandhařané. Mezi další Azharianské národy se počítají nazí Archaikové a zkoumaví Mantrinci.

Arkinové

Rasa pevně spjatá s uctíváním posvátného plamene Auránu / Aderánu. V jejich kostech, krvi a duši je plamen zapsán formou ohnivých run. Vzhledově i vlastnostmi jsou Arkinové poměrně jednotní napříč jednotlivými národy, které ostatně vznikly jako kolonie z původního Valarkagantu, jediný rozdíl spočívá v odlišných nářečích jednotlivých Ark, které ale stále zůstávají vzájemně srozumitelné. Zvláštní vlastností Arkinů je snížená potřeba spánku.

Vezanci

Stvořeni Baothem z hlíny a jejich duše stejně jako magická moc je skryta v jejich krvi. Společnými vlastnostmi Vezanců jsou snědá pleť („barva hlíny z níž byli stvořeni“), černé vlasy a oči, jinak průměrná lidská výška i dožití. Mají velmi čilou a tvořivou mysl, jsou aktivní a podnikaví. Někteří z nejslavnějších vynálezců a inovátorů pocházejí z vezanské rasy, stejně jako státníci a řečníci. Hbitý jazyk a obratná argumentace, přesvědčivost projevu a charisma je mnohým Vezancům vlastní.

Dornové

Statné a odolné obyvatelstvo Západu a Severu. Dornové jako rasa vstoupili na dějinnou scénu poměrně nedávno, kdy se divoké dornské kmeny z tiriqanských stepí přehnaly západním Qurandem, dočasně dobyly Garion a osídlili řadu severských zemí. Od té doby se již ale usadili a založili, zvláště na sever od Garionu, několik království. Dornové jsou celkově robustnější a mají těžší kosti, než průměrní lidé, jejich ramena i boky jsou širší, paže i nohy pevnější a silnější.

Elfové

Prastará rasa, o níž se praví, že vznikla spolu se světem samotným. Oproti většině ostatních ras jsou elfové nesmírně dlouhověcí, v povaze klidnější a mírnější. Žijí v sepjetí se silami přírody a na rozdíl od ostatních jen málo mění své zvyky a svou povahu během života. Podobně jako lesní zvěř žijí v instinktivním souladu s okolím a je jim vlastní jakási moudrost, moudrost rovnováhy a nezasahování, která je ostatním rasám povětšinou nepřístupná.

Semihumanoidní rasy

Toto nepříliš trefné jméno označuje rasy, které mají sice povšechně lidský tvar, ale liší se od humanoidních ras nějakým výrazným tělesným rysem, částí těla, orgánem nebo schopností, která je vnímaná jako mimolidská. Například Saifové mají místo vlasů jakési měchy na vodu, Dryády a Arboreálové mají ocasy a srst, Falaskové mají žábry a Džinové dokáží řídnout a houstnout. Jako vždy žádná kategorie není docela přesná, protože řada dryádích národů vypadá docela lidsky, nemá ocasy ani chlupy a přesto spadly geneticky mezi semihumanoidní.

Saifové

Jsou v základních rysech podobní lidem, s dvěma hlavními rozdíly, zaprvé jejich kůže má žlutozlatou barvu a je velmi tuhá a odolná, aniž by však ztratila dojem hladkosti. Teprve při doteku je možné pocítit, že postrádá vlhkost a nemá poddajnost lidské kůže. Na hlavě mají jakési dready, které jsou ve skutečnosti měchy na vodu umožňující jim na poušti přežít. Na dalekém jihu založili řadu bohatých království mezi mořem a pouští Hasqasurassu.

Falaskové

Hlavním rozlišujícím rysem Falasků je, že kromě plic mají též žábry. Jsou vyšší, než průměrní lidé, ženy Falasků jsou ještě vyšší. Nohy mají široké, s blánami mezi prsty a těla mají protáhlá, mrštná, zvláště pod vodou. Barva kůže variuje od šedé přes zelenou až po téměř černou. Jejich vlasy mají odlišný charakter než vlasy pozemských ras, jsou to spíš takové dlouhé poloprůhledné provazce, které se umí rozzářit vnitřním světlem, což zvlášť v podmořských hlubinách přichází vhod.

Yggové

Rasa, která má svůj původ a počátek v Lesním Sálu, v pravém Srdci Lesa a odtud se rozšířila nejen na Qurand, ale do všech světů v nichž jsou lesy. Jednotlivé národy Yggů se hodně liší vzhledem i způsobem života, přesto však sdílejí stejnou podstatu a vnímají sebe navzájem jako bratrská stvoření. Mezi Yggy patří Askové, stromové bytosti, Dryády, strážkyně stromů, Audunové ze severských lučin a chmurní obří Trollové, které nespatřily oči lidí.

Džinové

Džinové jsou samostatný strom života, takže existují i rostliny a zvířata se stejnými vlastnostmi – jejich společnou vlastností je, že se živí manou. Umí se vznášet, zhušťovat a řídnout a v řídké podobě jsou pro lidské oko neviditelní. Království džinů leží v jižních oblastech a jejich sídla bývají často zavěšena pomocí magie či balónů v povětří. Džinové mají blízko k magii a najdeme je tedy v tak proslulých sídlech magie, jako je město Sairis.

Celestiálové

Vznešená a mocná rasa, která většinou obývá jiné světy a na Qurandu je najdeme jen výjimečně. Občas lze na celestiála narazit v Sairis, v Xalgonu nebo v jiném z center magie, kde se vyskytují portály do jiných dimenzí. Horní končetiny mají vždy čtyři, ať už je to čtveřice rukou, nebo dvojice rukou a křídla. Jejich kůže má tmavě tyrkysovou barvu, jejich vlasy, zuby, nehty a duhovky jsou třpytivě stříbřité. Mají-li křídla, pak ta jsou pokrytá stříbřitými pery.

Arboreálové

Rasa obývající daleké pralesy za pouští Hasqasurassu. Mají chápavé nohy s protistojným palcem a dlouhý chápavý ocas. Jejich tělo je pokryto jemným kratičkým chmýřím, podobným srsti zvířecích mláďat a jejich vlasy nikdy nedorůstají větší délky než zhruba jedné stopy. Jsou dokonale vybaveni pro život ve vysokých patrech deštného pralesa a jsou velmi vzdáleni ostatním rasám formou svého myšlení a tím, že mluví primárně posunkovým jazykem.

Protinožci

Z toho mála, co je doposud pamatováno o Protinožcích, lze zmínit toto: Protinožci jsou rasa založená na symbióze s houbami. Podobně jako jsou kontinenty známého světa pokryty lesy a lukami, tak jsou kontinenty Protinožců na dalekém Jihu pokryty nesmírným hvozdem hub. Protinožci žijí ve chráněných městech a jen iniciovaní mohou města opouštět a vydávat se za jejich hranice. Fyzická podoba Protinožců je neznámá, v manuskriptech knihoven Severu lze sice najít některá zpodobnění, ale zdá se, že většina z toho jsou pusté fantazie.

Nehumanoidní rasy

Mezi ně se počítají takoví tvorové, kteří projevují inteligenci a komunikují jazykem, který je podobně složitý jako jsou jazyky výše zmíněných ras, ale jejich těla jsou nepodobná lidskému. Velmi často ani způsob myšlení těchto bytostí se příliš nepodobá lidskému, ale překrývá se dostatečně na to, aby při troše snahy a učení se jazyku byla základní komunikace možná. Sem lze započítat Gryfy, obří okřídlené dravce, kteří již po věky do různé míry spolupracují a komunikují s Elfy a Yggy. Sem lze započítat také Draky a Démony a hlubokomořské amonití bytosti zvané Salasité a hadí národ zvaný Ofité a mnoho dalších.

World

Races

Sirania

North

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon

Qurand

Rasy

Siranie

Sever

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon