Božský lid

Božským lidem se rozumí rozličné rody bytostí, které jsou s bohy podobného původu, nebo jsou jejich potomstvem, zkrátka jejichž duše a podstata se liší od lidské a jež jsou tudíž představiteli sil světa a obyvateli tajemných planin za hranicemi běžných dní. Často se okolo bohů, jimž jsou příbuzni, seskupují a tvoří jejich družinu a jsou jejich žáky a strážci.

Azhariani

Azhariani neboli lid Azharů jsou jako tisícerý roj malých jisker poletujících okolo centrálních plamenů tří velkých Zářících. Tak jako oni se odívají do těl a ona jsou obrazem jejich povahy. Tak, jako lidé umírají a rodí se, tak mají Azhariani rituál Přejmenování. Během rituálu symbolicky zemřou, rozloučí se se svými předchozími rodiči a pak se symbolicky narodí k radosti svých nových rodičů a obdrží nové jméno. Časem rovněž rituálně přijmou děti a sami se stanou rodiči. Nové jméno je pro Azhariana jako nové tělo pro člověka a ve chvíli, kdy je získají, tak se leccos změní na jejich vystupování a vzhledu, třebaže stále chovají povšechnou a šedou paměť na své minulé životy, na svá minulá jména. To, co se může vnějšímu pozorovateli jevit jen jako hra, je Azhariany samotnými pevně dodržováno a ten, jenž změnil jméno, je považován za nového člověka, třebaže všichni vědí, kdo byl jeho předchůdcem. Je mezi nimi obvyklé místo „Tento zemřel/narodil se atd.“ říci „Tento si změnil jméno atd.“. 

Co se týče vzhledu, tak lidem se Azhariané většinou jeví jako velmi krásné bytosti lidských tvarů, jen ušlechtilejší a to svým zvláštním způsobem, nepodobným ušlechtilosti elfů nebo vznešených lidí. Jejich pleť bývá jak ze slonoviny a jejich oči mají s ničím nezaměnitelnou barvu hluboké fialovomodré oblohy. Té barvě se říká azharianská modř. Silou, mocí a vším předčí lidskou rasu, především pak jejich těla odolávají zcela stáří a velmi dobře všemu opotřebení a zraněním. Jedna z věcí, která je jejich vzhledu vlastní, je to, že jejich azharianství může být více či méně přítomno a podle toho se jejich vzhled může v krátké chvíli proměnit od obyčejného člověka zešedlého světem v zářící božskou bytost jen tím, jak se probere jejich vnitřní světlo.

Azhariané jsou jediní, kteří tvoří maghavanský řád Azharnant, nejvyšší a málokdy zmiňovaný, jehož účastníky mohou být pouze Azhariané. Tak jako barvou školy Gandharnantu je krvavý karmín a rudé zlato, barvou Aiurnantu temný tyrkys a diamant a barvou Kirlanantu mlžná zeleň a šedé pravostříbro, tak je háv Azharnantu bělejší než sníh a jeho kovem adamantium. Jen málo z členů řádu podnes zůstává v hlubinách kosmu, neboť právě z jeho řad odešlo nejvíce Poutníků a mnozí z nich prý dosáhli cíle své Pouti jediným krokem do Prázdna. 

Tak jako se čisté světlo láme do barev, tak i Azhrariani dali vznik několika různým národům, z nichž každý si odnesl z jejich povahy a síly jen něco a něco zas zanechal svým příbuzným. Při prvním dělení vznikly dva národy – Gandharvové a Apsarasy – jejichž nadání je stále veliké a jejich povaha čarovná. Svou mocí i moudrostí i podstatou však stojí pod Azhariany a přestože svou sílu dávají častěji najevo než jejich předkové, její rezervoár je užší.

Tak, jako láva teče ze žhavého jícnu a postupně tuhne a chladne a stává se více a více kamenem, tak také nadání a síla Azharianů postupně chladly jak generace následovaly za generacemi a po pravnucích přicházeli prapravnuci. Zatímco poblíž božského zdroje stojí zářící bytosti nepevných kontur prolínající světy, tak na čím vzdálenější generaci pohlédneme, tím obyčejnější, pevněji vykonturovanou a lidštější bytost nacházíme. Čím je prvotní žár v ní tišší, tím jasněji je usazena v hrubohmotném světě tuhého Qurandu a tím nepohnutěji je součástí svojí tělesné schránky. A tak také po Gandharvech přichází na svět Gandhařani, kteří jsou již národem jako každý jiný, jenž si svůj pradávný důvod uvědomuje jen matně. Podobně jako Gandhařané z Gandharvů vznikly i Dryády z Apsaras a i ony mají již neměnná těla a jejich duše jsou na ně pevně vázány.

Jejich příbuznými jsou Archaikové, kteří však narozdíl od Dryád a Gandhařanů vznikli přímo z Azharianů a žádnému dalšímu národu nedali možnost vzniku díky své záměrné izolaci a silnou přilnavost k „barbarské“ povaze své dávné minulosti, na niž jejich stařešinové nikdy nezapomněli.

Elfové

Když se prvotní energie uspořádala a nalezla nejkrásnější tvar, měl tento tvar osm os. Tyto osy jsou zvány Nezrozenými. Jsou spíše silami než bytostmi a přesahují vše, co známe jako osobnost, přesto mají charakter. Když byl Věk Ticha zničen a Nezrození navždy ztratili to, v čem nalezli nejvíce plnosti, postavili se novým poměrům na odpor. Spojili se mezi sebou a z těchto spojení povstali potomci jejich velikosti – Prvorození, praotci elfího plemene. Právě Prvorození a Druhorození, jejich potomci, měli ještě mnohé z toho, co bylo vlastní silám, jež je zrodili a proto vytvořili jejich lid.

Díky tomu, že Prvorození nevznikli při spojení dvou nebo více Nezrozených, ale byli už od počátku v meziprostoru latentní, tak byli stejně jako jejich zploditelé nesmrtelní. Neznali-li vznik, neznali ani zánik, narozdíl od lidí. Jejich potomci Druhorození, jim byli ve všem podobni, jen byli ve všem menší a slabší, avšak Prvorození měli velkou touhu po plození a tak byly zástupy Druhorozených nemalé.

Potomci Druhorozených však byli již příliš drobní ve své latenci a tak, ačkoliv neznali přirozené smrti, mohli ztratit svou tělesnou schránku a zemřít. Pak již záleželo jen na síle jejich vůle nebo citu, zdali se dovedli vrátit zpět mezi živé, nebo zaniknout v latenci mezi silovými uzly Prvorozených a Druhorozených. Tito potomci Druhorozených byli nazýváni Elfové, později Vznešení Elfové. Čím pozdější generaci Elf přináležel, tím méně měl z moci a tajemství svého pradávného kořene. Nejmladší z nich jsou dnes Šedí, jež jsou velmi blízko prostému člověku. 

Mezi Božský lid jsou však počítáni jen Prvorození a jejich synové a dcery, neboť ti jsou v mnohém podobni svým bohům a jejich cesty vedou daleko od stezek prostých lidí.

World

Races

Sirania

North

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon

Qurand

Rasy

Siranie

Sever

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon