Velké Řády

Řády jsou důležitou politickou a kulturní složkou většiny civilizovaných společností na tváři Qurandu. Jsou vlastně jakýmisi malými státy, které mají své vlastní zákony a svá vlastní výsostná území, která jsou až na výjimky válek a zrad plně respektována. Na rozdíl od států však nemají řády spojité hranice a nevytváří územní celky, ale jsou spíše rozestřeny v podobě sítě kapitul, hradů a řádových síní napříč královstvími a říšemi.

Mezi mocí států a řádů existuje křehká rovnováha, kterou se málokdo opováží narušit, neboť její následky by byly strašlivé. V minulosti se stávalo, že se některé řády staly příliš silnými a ohrožovaly suverenitu jistých království. Výsledkem byly občanské války, které měly po zatažení spojenců do konfliktu leckdy rozměry světového konfliktu. Většina řádů řeší toto napětí tím, že odkládá vojenskou moc a věnuje se přísně badatelským, uměleckým nebo řemeslným činnostem. Menší variantou takových řádů jsou pak městské cechy.

Přesto si některé řády vydržují stabilní vojsko – například Xalgonští nebo Paladinští rytíři. Takové řády pak musí být přísně neutrální nebo spojenecké vůči zemím, v nichž jsou usazeny.

Veřejným tajemstvím je, že každý řád ve své podstatě hierarchizovanou lóží, která tvoří pravidelnou strukturu okolo centrálního bodu, kterým je Velmistr, jenž je strážcem Mystéria. Mystérium je důvodem vzniku řádu a jakýmsi pramenem, z něhož celý řád žije, energií, která je na jedné straně smrtelně nebezpečná a na druhé křehká. Řád proto působí paradoxně jako ochránce lidí před touto silou a zároveň jako ochránce této síly před lidmi a strážce její čisté podoby. Je jen záležitostí dohadů, co který řád doopravdy střeží.

Řády se dělí na Malé a Velké. Malých je skutečně mnoho, směrem dolů v hierarchii se dál štěpí až na desítky a stovky lokálních cechů a uzavřených společností. Když se hovoří o řádech, mají se na mysli obvykle Velké řády. Ty požívají ona privilegia a jejich zvučná jména jsou známa po celé zemi. Velké řády se dále dělí na Staré a Mladé. Mladé jsou ty řády, které byly ustaveny v některém z posledních tří Věků, zatímco Staré, jak už z názvu vyplývá, vznikly v dávných Věcích, kam často již nesahá paměť lidí.

Staré řády

Staré řády střeží čtyři největší Mystéria Qurandu: Mystérium Zrození, Mystérium Jinakosti, Mystérium Domova a Mystérium Cesty. Všechna tato Mystéria se v nejčistší formě dotýkají Jednoty, Dvojnosti a Mnohosti.

Vznešený Řád Maghavanů

Říká se, že vznikl ve Věku Azharianů jako vznešený plod dokonalosti. Maghavani jsou považováni za bohy v lidské podobě a lid jim spontánně uděluje (většinou ve shodě se zvykovým právem země) pravomoc zároveň soudit a vykonávat rozsudek. Maghavana každý pozná podle maličkého démantu vsazeného mezi obočí a podle zvláštního odění. Mnozí však chodí oděni nuzně a jejich jediným bohatstvím je meč a zbroj z adamantia, které však smrtelník nemusí zahlédnout, není-li to vůle Maghavana. Tento řád nemá po západním světě žádná sídla a za hranicemi Gandhary pobývá jen několik málo z jeho členů. Více se o Maghavanech můžete dozvědět ZDE.

Ordo Hermeneuticus

Řád Hermeneutiků je starý jako sám čas. Většina jeho členů je lidu neznáma a jejich nohy se snad ani nikdy nedotkly půdy Qurandu, neboť pobývají u samých kořenů Bytí. Většina z těch, kteří o tomto řádu něco vědí se za každou cenu snaží jeho členům vyhnout, neboť mezi ně patří strašliví Zilathové a jejich nejnadanější žáci. I mezi Hermeneutiky však existují novicové a ti kráčí po cestách smrtelníků a jsou hospodáři s přehnanou úslužností vítáni a hostěni. Ví se totiž, že jejich přízeň i nepřízeň se odrazí na majetku a štěstí hospodáře.

Řád Stavitelů Věží

Patriarchové Řádu Architektů byli ti, kteří postavili Jantarovou Citadelu, jež byla prvním útočištěm a chrámem v němž přebývali Azharové. Říká se, že ve chvíli, kdy Zilathové spatřili jejich dílo, ukradli nákresy dávných Architektů, aby si postavili také pevnost, a tak povstala Železná Citadela, první žalář světa. Jsou tací, kteří tyto mýty považují jen za podobenství o lidském těle. Jiný příběh vypráví o tom, jak Architekti vystavěli vysokou věž, která sahala od země k nebi a držela je od sebe, aby se svět nezhroutil, jako když sloup podpírá střechu. Zilabaoth tuto Věž prý proklel a srazil ji mocným úderem. Tajná nauka však praví, že ta věž stojí dál, třebaže neviděna, uprostřed světa v Garionu. Řád Architektů je dávný a jeho členů je jen pramálo. Osm z nich je známo lidu, neboť jsou to mocní vládci Sairis.

Cesta Poutníků

Poutníci vznikli ve Věku, jenž byl po nich pojmenován, z Maghavanů. Tam, kde Maghavan stojí nepohnutý jako skála, tak Poutník kráčí, teče nebo plyne jako voda. Tam, kde je Maghavan ostrý, tam je Poutník jemný. Poutníci jsou znalci mnoha cest, ale především té jedné Cesty, která má deset tisíc zákrutů a odboček a plyne naproti času. Poutníci mají démant tak jako Maghavani a ten jejich jakoby víc připomínal krůpěj rosy, než tvrdý krystal. Provázejí ztracené a hledající a zcela se míjí s Tulákem.

Mladé Řády

Na rozdíl od Starých řádů je moc Mladých méně kosmická a více pozemská. Jsou to politická uskupení s často zásadním významem. Jejich Velmistři a Patriarchové se zapojují do dění a jsou přítomní ve světě obyčejných lidí.

Strážci Chrámu Palladova

Řád Palladinů je jedním z nejznámějších a nejaktivnějších Řádů. Má své kapituly a pevnosti téměř po celém světě, je velmi početný a většinou i oblíbený. Palladinové jsou ctěni pro svou bezvýhradnou ctnost, spravedlivost, dodržování zákonů a v neposlední řadě dokonalý vojenský výcvik. Rytíři tohoto řádu žijí v naprosté chudobě, živí se zdravou a výživnou stravou, dodržují mnohá přikázání čistoty a neustále se zdokonalují v boji a magii. Řád je díky své spolehlivosti na mnoha místech garantem pořádku a míru. Jeho poměrně značné zisky jsou investovány do stavby pevností a chrámů Řádu, drahé a kvalitní výstroje a výzbroje rytířstva, ale též na veřejně prospěšné stavby, akvadukty, nemocnice, kanalizace a tak dále. Existuje krajina zvaná Svobodná země, což je země nepatřící nikomu, nad níž se klene ochranná ruka řádu.

Řád Temných Pánů z Xalgonu

Řád Xalgonských rytířů je protiváhou Řádu Palladinů. Jejich vojenská zdatnost je stejná, ne-li větší, než zdatnost Palladinů, a jejich morálka stejně pevná, třebaže vůči palladinské v mnoha směrech negativní. Xalgoni jsou asketové Zla, pijáci krve, střídmí bojovníci oddaní Temnotě. Jejich sídlem je Xalgon, avšak své kapituly mají v mnoha královstvích severu a západu. Jen jediná země hostí zároveň Palladiny a Xalgony a tou je Garion. Oba řády přísahaly, že pokud mezi nimi dojde v území Garionu ke konfliktu, oba je svorně opustí.

Bratrstvo Zpívající Ocele

Řád Uldarských rytířů má v okolních královstvích rozhodně rozporuplnou pověst. Tito veselí braši neztrácejí humor ani v nejtěžších chvílích a jejich výsměšné žerty pošlapaly již čest nejednoho hrdiny. Bojují často posíleni jakousi medovinou a v boji je posedají duchové divokých zvířat. Své meče a válečné sekyry mají ve velké úctě a často jejich účinnost posilují magickými znaky. Sídlem jejich Velmistra je severské město Uldar.

Řád Bílého Kamene

Řád Asvittarských rytířů je považován za ještě ctnostnější, než Řád Palladinský, pokud je to ještě vůbec možné. Tito elfí rytíři jsou vítáni ještě vřeleji než Palladinové, neboť je známo, že téměř nikdy nevyhledávají konflikt a zabíjení se jim přímo hnusí. To a jejich umělecky zdobené zbroje a jemné oblečení z nich někdy v očích nepřátel dělá slabochy, nicméně jakmile se elfí rytíř rozhodne jednat, málokdo mu dokáže zabránit. Asvittarští rytíři jsou oblíbeni i pro svou společenskost. Většinou dokonale ovládají dvorskou etiketu, znají mnohé z legend a písní, umí hrát na harfu či loutnu a překrásně zpívat. Sídlem jejich Velmistra je starobylé město Asvittára.

Cech Cestářů

Cestáři slouží jako průvodci a hledači stezek a to jak na rovině Qurandu, tak v přilehlých i vzdálených světech. Na první pohled by si Cestáře mohl nepoučený splést s Poutníkem. Ale schopnosti Cestářů jsou podstatně skromnější. Neumí sami vytvářet stezky napříč světy a zkratky uvnitř tkáně světa, ale umí jen najít už existující a kráčet po nich. Navíc svou sílu neodvozují ze sebe samotných, ale z amuletů, které označují cíle cest a bez nichž by se do cílových míst nedostali. Cestářské domy jsou v každém větším městě a jejich služby jsou k dispozici každému, kdo zaplatí a má mírové úmysly. Cech Cestářů bedlivě dbá na svou neutralitu a nenechává se zatáhnout do toho, aby např. pomáhal navigovat vojska. K tomu se občas uvolí cestářští psanci, které Cech odvrhl kvůli porušování kodexu.

Lodní Mistři z Mantrinu

Pod tímto zdánlivě obyčejným názvem se skrývá jeden z nejzáhadnějších řádů. Obeznámení lidé jej někdy trefněji nazývají Konkláve podle tradičního sálu, kde se řád schází, ale skutečnost je taková, že se jedná o Mantrinské Mágy. Tito Mágové jsou zároveň staviteli legendárních ocelových mantrinských lodí a jejich kormidelníci. Řád byl zakázán a oficiálně rozpuštěn po porážce Mantrinu spojenými loďstvy Siranie a Gandhary, ale i po zákazu pokračoval v tajné činnosti. V současné době zákaz pominul a řád obnovil své veřejné působení.

Zákonopravci z Ostrova Re

Ostrov Re prý leží kdesi v Maranudranu, avšak žádný smrtelný mořeplavec jej dosud neobjevil. Zákonopravci jsou muži nadaní viděním práva a vnitřní silou, která jim umožňuje právo vyslovit tak, aby bylo účinné. Jsou vyhledáváni v západních, severních i jižních krajích, kde je spravedlivých soudců nedostatek a Maghavani ani Palladinové tam často nechodí. Znakem Zákonopravce je dlouhá rovná berla.

Synové Letokruhu

Řád Dřevědů, Drúvidů či Druidů je velmi starý, avšak svou současnou podobu získal až v tomto Věku. Řád se člení na mnoho bratrstev a společenstev, které obývají prakticky všechny lesy a hvozdy Qurandu a chrání je proti zkáze. Ve Věku elfů býval řád nesmírně mocným a v současnosti je jen stínem své bývalé slávy. Jejich umění je bytostně spjato s říší rostlin. Životy stromů považují za stejně hodnotné, jako životy lidí, umí s nimi hovořit a mají je za přátele. Mnozí drúvidové spojují své životy s konkrétními stromy a vstupují s daným stromem do čehosi podobného manželství. S daným stromem pak sdílejí životní sílu, paměť a vědění o světě. 

Zvířetníci

Stráží Zvíře v člověku a Člověka ve zvířeti. Ochraňují tajemství hranice mezi lidskou a zvířecí říší. Svá sídla mají v lesích a tam se přátelí se zvířecími náčelníky a mudrci. Ovládají rozličné proměny a lidé vyhledávají jejich rady v mnohých otázkách.

Řád Strážců Pěti Prvků

Magikové studující čáry pěti elementů se seskupují do Řádu Elementárů. Nosí pláště příslušné barvy a střihu, okolo pasu šerpu odpovídající elementu, který ovládají. Jednotlivým živlům patří rituální předměty, které mají mágové u sebe – meč, hůl, prsten, amulet, obroučka. Kapituly Řádu bývají ve všech větších městech. Centrem Řádu je Pětivěží v Sairis.

Slovutný Řád Bardů

Pěvci jsou vítáni na každém dvoře. Dovedou pobavit i poučit a jejich hudba umí být vzrušující, konejšivá, léčivá nebo dokáže ukolébat ke spánku. Řád má své sídlo neznámo kde, bardové se mezi sebou znají neznámo odkud a zdá se, jakoby neměli ani žádnou hierarchii a organizaci. Přesto se kamsi odcházejí učit a dlouhé roky tam věnují tréninku paměti, básnické výmluvnosti a hledáním pramenu inspirace. Říká se, že každý bard dovede hovořit plynně ve verších, pokud si to přeje a že je to jazyk, kterým se hovoří v kapitule jejich řádu, ať už je to kdekoliv.

World

Races

Sirania

North

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon

Qurand

Rasy

Siranie

Sever

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon