Sairis

Sairis

Město mágů a magie je vybudováno na bělostné skále z ivoritu a s okolním malebným světem je spojeno čtyřmi čarovnými mosty klenoucími se přes propast, které vedou ze čtyř městských bran. Město je obkrouženo vysokými hradbami a samo se sestává ze stovek a tisíců věží, věžiček a vížek pospojovaných můstky, loubími a tunely. Věže a zámky různých rozměrů se pnou k hvězdnatému nebi a září do okolí svým jasem.

Centrální a nejvyšší je Věž Světla, zvaná též Varhanní věž či Zlatý milník, ale ta nedominuje městu sama – na jih od ní ční Pětivěží, zasvěcené magii pěti prvků a mnohé další (viz mapa níže). Město je těsně opásáno hradbami a je téměř stejně rozsáhlé co do výšky i co do šířky. Město je prolezlé magií skrz naskrz, neboť zde je její moc největší – jednak díky magické hornině ivoritu, jednak díky vzácnému uzlu na meridiánech many a jednak díky vysoké koncentraci uživatelů magie. Mají zde sídlo všechny hlavní magické školy Grandu a i různé obskurní sekty a odvětví.

Sairis je postaveno nejen umem stavitelským, ale i magií a v jeho zdech jsou uloženy nekonečné pletence zaklínadel, ochranných kouzel a požehnání. Jeho nejvlastnější specialitou je ale vlastní život a citlivost města jako takového. Jeho vládci – zvaní Architekti – jsou totiž mocnými čaroději a svou mocí nechávají procházet město neustálými proměnami, neboť se stále snaží přiblížit nezpodobitelnému ideálu Města, který nahlíží svým probuzeným vědomím.

Sairis je v rámci Siranie samostatným městským státem a tím také bylo už v těch dobách, kdy Říše vznikala. Páni a ochránci města jsou Architekti, jichž je osm a z nichž každý má na starosti jinou funkci. Město požívá statutu neutrální mocnosti – nejen proto, že se nikdo neodváží něco podniknout proti čarovným silám tohoto města, ale též proto, že bez jeho tradované moudrosti a bez jeho škol by svět upadl v barbarství.

Středem města se vine Svatá cesta, jež patří mezi neměnné prvky jinak stále se pomaličku měnícího městského plánu. Cesta sleduje archetypální tvar labyrintu, s přesným poměrem zákrut a smyček. Lidé k praktickým účelům využívají jen její jednotlivé úseky. V celé délce je využívána jen při výročním magicko-rituálním procesí, jež obnovuje magickou ochranu města. Znalci vědí, že Svatá cesta je jakýmsi obřím runovým znakem, který město svou mocí střeží.

Podívejme se ale blíže na jednotlivé podstatné budovy ve městě:

Varhanní věž – Jedná se vlastně o obří drúzu dutých ivoritových krystalů, jež jsou současně píšťalami nesmírných varhan. Stálý tah vzduchu z hlubin pod městem prochází přes píšťaly a ty tak hrají stálou tichou hudbu, díky níž jsou snovány magické síly z podzemního zřídla do struktur a energie, jež město využívá ke svému fungování. Varhany hrají částečně samovolně, ale jejich hudbu vždy ovlivňuje aktuálně vládnoucí Architekt. Věži se říká také Věž světla a to proto, že na jejím vrcholku se nachází čarovný Démant, jenž září zachyceným slunečním světlem a osvětluje tak sevřené uličky mezi vysokými věžemi, které by se jinak topily ve věčném stínu. Energie nebes zachycená Démantem je rovněž jedním ze zdrojů energie města. Třetím jménem věže je Zlatý milník. Je tomu tak proto, že je středem systému cest vedoucích z města na čtyři strany, ale také dalších cest, jež vedou do jiných světů. Tyto magické cesty jsou napnuté mezi Milníky a jejich středobodem je právě věž v srdci Sairis.

Pětivěží – Pětice věží zasvěcená pěti prvkům – Zemi, Vodě, Vzduchu, Ohni a Prostoru. Věže jsou jednak místem uctívání patronů pěti prvků – Andalů – ale především místem studia a bádání. Pokročilí studenti, kteří ukončí svá studia na Sairiské univerzitě, mohou navázat specializovaným studiem živlů právě v Pětivěží. Zde se rovněž nacházejí největší experti na danou magii a každá věž má svého Arcimistra, jenž školu vede a současně je Veleknězem kultu daného Andala.

Trojvěží – Trojice věží zasvěcená elfí magii Slunce, Měsíce a Hvězd.

Sairiská Univerzita – Nejslavnější škola magie na Grandu. Vyučuje všech 21 magických škol.

Vzducholoď Džinů – Džinové náleží mezi velmi zásadní obyvatele Sairis. Jsou svébytným ‘stromem života’, jehož členové mají to společné, že dokážou houstnout a řídnout, vznášet se a prostupovat pevnou hmotou. Nejmenší džinové, neriové, jsou jakýmsi planktonem či lišejníky, kteří zpracovávají surovou magii a jimi se pak živí vyšší džinové. Džinové zastávají v Sairis mnohé úlohy, např. jako dopravci a nebo jako pomocníci Architektů. Vzducholoď je jejich hlavním sídlem, ale obývají prakticky celé město.

Velký Bazaar – Slavné tržiště všeho magického. Spletité uličky v mnoha patrech malých krámků i větších obchodních domů nabízejí ten nejpestřejší výběr od alchymistických ingrediencí, přes runové róby, hůlky a hole, výbavu pro artefaktové dílny, lektvary a masti, amulety a svitky, grimoáry a věštecké pomůcky, očarované stavební kamení, magické zbraně a zbroje, ale i pomůcky s všeobecně vědeckým zaměřením, všelijaká přibližovací skla a dalekohledy, baňky a křivule, mapy a slovníky. Tržiště skrývá i řadu prostor ‘pouze pro zvané’, kde se prodávají polapení démoni, sfingy, stvoření golemové a roboti či vyvolaní raraši a přízraci.

Věž drúvidů a dryád – Tato věž je vlastně nesmírně velkým dutým stromem, jenž se uvolil v sobě nést obyvatele a na svých mohutných větvích umožnil vysadit zahrady a sady normálně velkých stromů a květin. Na oplátku se může celé dny koupat ve svitu Démantu a je o něj pečováno jeho obyvateli. Sám strom je centrem celé čtvrti, v níž je většina věží a dalších budov cele porostlá popínavými rostlinami a na jejich vrcholcích jsou sady. Čtvrť společnými silami spravují mágové elfích škol, dryády a drúvidové. Věž je také kapitulou řádu Synů Letokruhu v Sairis.