Cíšařovna Siranie

Po dlouhá staletí v Siranii vládnou Císařovny. Jsou to ženy, které vyvolí božský Císař, aby se staly jeho nevěstami. Když zemře stará Císařovna, je vypravena skupina Hledačů, která na základě znamení hledá Císařovu vůli. Po krátké době bezvládí Hledači naleznou vyvolenou dívku a slavnostně ji odvezou do Sirgonského paláce. Císařovně se dostane vzdělání a výchovy a ujímá se vlády. Po dlouhé generace vládly Císařovny v míru a prosperitě, ale události několika posledních let značně otřásly základy Siranijské společnosti.

Po mnoha střetech a tajemných událostech, do nichž má vhled jen málokdo, došlo k tomu, že nyní vládnou dvě Císařovny. Obě jsou svým způsobem výjimečnými osobnostmi, ale jedině jejich spoluvládí mohlo zastavit hlubokou krizi, která v nedávné době zmítala celou říší.ŠEDÁ CÍSAŘOVNA

Je jednou ze dvou Císařoven současné Siranie a spoluvládkyní Sivy. Šedá Císařovna je sice mladší o dvě stovky let než Siva a i na počítání lidského života je doposud dívkou, ale během posledních let viděla věci, jichž byl svědkem jen málokterý smrtelník a tak získala vhled velkých panovníků.

Vzhledem je Šedá Císařovna pohlednou dívkou menší postavy. Její pleť je šedá jako barva popela a její vlasy jsou černé jako dým zhašeného ohně. Oči má však čisté a jejich jas uchvacuje všechny její služebníky i vyslance jiných králů.SIVA

Siva je druhou ze dvou současných Císařoven Siranie. Je to žena vysoké a vznešené postavy, její vlasy jsou jako modravé stříbro a její tvář jako tesaná z mramoru. Jen málokdo si uvědomuje, že tato manipulátorka byla kdysi obávaným tyranem Siranie a že se vrátila ze smrti s pomocí temných čar.

Súlin, Omerin a další hráčské postavy se se Sivou setkali již relativně dávno a díky vzájemně prokázaným službám si získali její sympatie a důvěru. Siva před nimi vystupuje spíš opatrně a ač je nyní Císařovnou, tak své rozkazy pokládá spíš jako přátelské žádosti.

Zde krátce o její minulosti:

Siva je považována za jednu z nejrozporuplnějších osobností Siranijské historie i současnosti.

Říká se, že její životní cesta se počala v jedné maličké horské vísce v lesích pod horou Svargas, jež se tyčí v samém středu Siranie jako nebeský pilíř. Siva, která tehdy nesla jiné jméno, jež je nyní zapomenuto, byla osmiletým děvčátkem, když zemřela stará Císařovna Siranna a skupina Hledačů se vydala hledat novou následnici trůnu v Sirgonu a nastávající nevěstu pro Věčného Císaře.

Po předlouhém hledání a nejistotě nakonec dorazila skupina velmožů na práh chaloupky v níž bydlela Siva se svými rodiči a vyžádala si jejich malou dcerku, aby se stala Císařovnou celé Siranijské říše, o jejíž velikosti a síle neměla ani ona sama ani její rodiče potuchy. Osmileté děvčátko tehdy usedlo na Křišťálový trůn v Sirgonu a s vážnou tváří a široce otevřenýma očima se ujalo vlády pod vedením tichého hlasu, který v dokonalé čistotě dokázalo slyšet jen ono – pod vedením Císařova hlasu.

To bylo před více než dvěma sty lety.

Malá Císařovna, nejmladší vládkyně na Qurandu a nejmladší vybraná Císařovna v historii Siranie, projevila nečekaný talent pro politiku, organizaci i magii. Během desíti let pod vedením učitelů rozličných oborů vynikla ve všem, čím pro pozdější generace proslula – především v několika školách bojově, manipulativně a psychicky zaměřené magie, v umění intrik a špionáže a dalších oborech. Stala se z ní brzy nejen Císařovna, ale také vážený a vedoucí člen několika škol vědění a magie.

Její vláda byla v prvních letech jako zázrak – stát vzkvétal, sílil a rozvíjel se. Siva se odvážně pouštěla do mnoha stavebních, kulturních i obchodních plánů a ty pod jejím patronátem většinou vyšly na výbornou. Její výjimečná osobnost si získávala široké sympatie a lid ji ctil jako skutečnou bohyni. Byla tehdy nejmocnějším panovníkem na tváři země a uvědomovala si to. Její styl vládnutí se poznenáhlu začal měnit, tak, jak se měnila ona sama.

Během krátké doby dokázala Siranii změnit v pevně organizovaný státní útvar, omezila mnoho svobod a výrazně posílila armádu. Po dlouhá desetiletí její vlády si málokdo změn všiml, neboť byly jednotlivé a opatrné, ale nakonec musely být zjevné. Nakonec Siva zcela účelně vyvolala válku s Jižními královstvími a dobyla na nich rozsáhlou oblast na západ od řeky Ma Sarit, jejíž součástí je i slavné město Arkagas, které v rozhodující chvíli přešlo na stranu Siranie. Zaznamenaná historie však nepostihuje všechny zákulisní tahy, jejichž průběhy i výslednice byly pod kontrolou Sivy.

Po šedesáti letech její vlády začalo být jejím spolupracovníkům divné, že od svého dvacátého roku věku neprojevila známky stárnutí, které jsou přirozené pro každého smrtelníka a tedy i Bílého Siranijce. Vyskytlo se mnoho podezření, mezi jiným její neuvěřitelné nadání pro magii nutilo mnohé tvrdit, že je ve skutečnosti albínským Černým Siranijcem, nebo že je démon v lidské podobě. V té době se zesílily vnitřní tlaky a po léta hraná tajná hra začala vylézat na povrch. Velmožové Siranie se ve shodě s vládci okolních zemí obávali, že je bude tato totalitní Císařovna obtěžovat svou vládou navěky a že se bude pomocí svých čar držet při životě nepřirozeně dlouho.

Každým rokem byly v té době organizovány větší či menší puče, atentáty a převraty cílené na osobu Císařovny, která byla z každou takovou akcí chudší o několik spolupracovníků. Siva se však odmítla vzdát a bez slitování vraždila a posílala do vyhnanství všechny, kteří byli zapojeni do takových akcí. Postavila tak proti sobě neuvěřitelné množství lidí a mnozí odvěcí nepřátelé se zde sjednotili, aby čelili této Císařovně. Siranie se změnila v policejní stát, šlechtické rody povážlivě řídly a každý roh nebo slepá ulička skrývaly nebezpečí a spiknutí. Siva však nemohla vyhrát válku proti vlastní aristokracii. Mnohokrát odvrátila atentát na poslední chvíli, někdy tiše a někdy s hřměním hromu, nicméně nakonec se jeden vydařil.

Siva zemřela rukou bezejmenné pěvkyně, jež v té době patřila mezi Naslouchající. Ta po vraždě prchla do lesů. Tam se obrodila a přijala jméno Sivarhan, což značí „Ta, jež zabila Sivu“.

Siva, ač byla pohřbena do krystalu, aby se připojila ke stále se rozrůstajícímu zástupu nebeských manželek Císařových, tak smrt přečkala pomocí temné magie, kterou ovládala a používala již při vládě. Přivolala sama sebe ze smrti a po způsobu nejvyšších mistrů mezi nekromanty vstala ze svého hrobu. Po léta žila ve skrytu a tahala za nitky dějin, aby opětovně vkročila do jasu dějin v den, kdy skupina hrdinů z donucení stála před velikým rozhodnutím. Hrdinové zvolili ze čtyř možností nabídku Sivinu a tak se velká manipulátorka zas vrátila do hry a opět dosáhla trůnu.

World

Races

Sirania

North

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon

Qurand

Rasy

Siranie

Sever

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon