Arka

Uprostřed očím viditelného světa stojí město Arka a uprostřed něho plane Velký Aderán – ohnivá hranice, kterou chrání a udržují všichni Hwarnijové. Velký Aderán vytváří svou mocí celý okolní svět a ten by bez něho nemohl trvat. Navečer jsou s pomocí Aderánu rozsvěcovány hvězdy a ráno se z jeho hořlavých par zformuje nové slunce. Od Aderánu byly v minulosti zapáleny všechny ohně a dokonce i oheň, který plane v živých bytostech a způsobuje jejich tepelné vyzařování, pochází z Aderánu.

ARKINSKÉ RODY a jejich rodiny

Vinair

Angiras – kněží
Atharvan – magoi
Chaktra – válečníci
Archinau – koně
Melittar – včely
Aidar – stavitelé
Karian – lovci
Vina – ptáčníci i chovatelé drůbeže
Kanva – “veršotepci”

Kvanari

Angiras – kněží
Atharvan – magoi
Karian – lovci 
Kanva – “kovotepci” a obřadní hudebníci
Pharain – ovoce, sadařství
Símiar – obilí, klasické zemědělství

Gavain

Chanur – chov krav
Avis – chov ovcí
Aigan – chov koz
Narka – chov prasat
Kartha – řemeslníci/práce se dřevem
Vastira – řemeslníci/oděvy
Utuni – rostliny mající jedlou část pod zemí – hlízy

Santra

Ruvan – ti, kteří opatřují dřevo
Druvida – lesní mudrcové
Angiras – kněží Stromu
Atharvan
Makartha – sběratelé a pěstitelé ovoce lesního typu

Argialdar

Cúir – lučištníci, ochránci
Ailinan – léčitelé
Vanatari – hraničáři
Lantarvida – znalci rostlin
Askravida – znalci hvězd, kněží
Alphi – víly, elfové
Arguvain – tvarovatelé stříbra

Je rozeznáváno patero druhů ohně podle jejich důležitosti:

Nespatřitelný plamen planoucí před trůnem Machuznatarovým

Velký Aderán, jehož život vprostřed Arkijské Citadely je udržován Hwarniji, je jedním z hlavních projevů Nespatřitelného plamene

Oheň Slunce a hvězd, které povstávají každodenně z jisker a výparů Aderánu

Oheň v živých bytostech, jejichž duše jsou z podobné látky jako hvězdy

Oheň vznikající pálením dřeva je nejnižším z druhů ohně a ten je tak vzdálem svému původu, že ho mohou používat i temné síly

Ve starých legendách se vypráví, že kdysi dávno nastala strašlivá bouře a zářivý svět lidí zachvátila zkáza a tehdy národ Hwarnijů kráčel zkrz bouři a hledal místo, kde by se zachránil. Posvátný oheň své vlasti nesli v holi a z ní byl na místě nynější Citadely oheň zas zažehnut.
Byl odzpíván Velký Zpěv a z hole vyšel spolu s jiskrou Aderánu také Machuznatar, který posílen zpěvem a ohněm porazil hadí a vlčí démony. Ti se zalekli Slunce, které teprve tehdy, po dlouhých staletích temnoty, vyšlo nad Arkou a zahnalo Měsíc. Démoni sice prohráli, ale podrželi si noc jako svůj čas. Někteří z poddaných těchto démonů si zvolili světlo namísto temnoty a přidali se ke Hwarnijům – z nich se pak stali Darinové.
Oheň udržuje svět, aby nevychladl a neumřel. Tak, jako prostý oheň žije dřevem, tak Velký Aderán žije oddaností, věrností, úctou a hlavně obětním Zpěvem. Prostě lidskostí. Hadi, vlci a Měsíc jsou jemu protivní, neboť jsou chladní, vypočítaví a bezcitní. Proto musí lidé stále usilovat, aby oheň neuhasl. Ráno je pomocí Zpěvu rozsvěcováno Slunce a večer je oheň rozprskán a z jeho jisker, které jsou správně usazeny na oblohu, povstávají hvězdy, které chrání noc před úplnou tmou. Středem každého lidského obydlí je ohniště nebo krb, stejně jako je Aderán středem celého světa a teplé srdce středem každého člověka. 
Kdo je na cestách mimo Arku a blíží se noc, musí ovládat takové síly, aby oheň, u něhož se večer usadí, měl moc podobnou Aderánu a ochránil ho proti noci. Protože jakmile zajde Slunce, tak všechna místa, která nejsou pod ochrannou silou Aderánu, nebo některého z jeho potomků, se potápějí do naprosté temnoty a chaosu a vládnou jim běsové.

DŮLEŽITÉ POJMY:

Hwarnijové – neboli Arkinové, národ statečných uctívačů ohně, kteří jsou postavou nevysocí, mají (typicky) světlou pleť, tmavší vlasy, ostrý nos a úzké rty. Povahy jsou veselé, družné, ale umíněné a mají silnou vůli. Jejich rodová společnost je silně kolektivistická, takže celku je dávána přednost před jednotlivcem. Dovednosti, které ve svých lidech posiluje Hwarnijská společnost a tedy kterými vynikají nad okolní národy: pěvecké umění, vypravěčství a paměť, silná vůle a schopnost sebezapření, obětování, silně vyvinutý smysl pro povinnost, jedná se ale spíš o “ducha zákona” než nějaké puntičkářství.

Hwarnil – Slunce, zář, světlo

Machuznatar – mytický první vládce a zakladatel, vítěz nad démony a strážce Nespatřitelného plamene.

Arka – Na vrcholu hory, která ční uprostřed ostrova, který je uprostřed jezera Erdogdu, které je uprostřed lesů, které jsou uprostřed prstence horských štítů, jest kamenné město Arka. Oprostřed něj je chrám v jehož středu plá Aderán. Kamenná Arka je chráněna masivními hradbami, které podle dávných legend postavili obři ze Starého světa před tím, než odešli na daleký sever. V hradbách jsou čtyři brány do čtyř světových stran, z nichž vedou čtyři široké cesty až ke čtyřem mostům přes vody jezera Erdogdu. Na Arce žijí Hwarnijové, neboli Arkinové, uctívači Ohně. Jejich přísně rodová společnost ctí především lidské společenství oproti sobecké odcizenosti, řád oproti chaosu, světlo oproti tmě, den oproti noci, oheň oproti chladu, slunce oproti měsíci, bdění oproti spánku, věrnost psa oproti zrádnosti hada a tak dále.

Jezero Erdogdu – Ćiré a krásné jezero, které jako veliký prstenec obklopuje ostrov s Arkou. V jeho vodách se zrcadlí hvězdy a v jeho hlubinách se ukrývají mnohá tajemství. Ač jsou Hwarnijové milovníky ohně, přesto mají k Erdogdu velmi dobrý vztah, ježto je chrání proti vnějšímu chaosu a již mnohokrát zachránilo Arku před obléhateli.

Citadela – nezastřešený chrám uprostřed Arky, v němž věčně hoří Velký Aderán.

Darika – spodní dřevěné město, které ze tří čtvrtin obklopuje Arku. Obývá ho neplnoprávné obyvatelstvo složené z původních obyvatel ostrova před příchodem Hwarnijů a z různých odrodilců. Jejich menší práva jsou vyvážena tím, že také nemají takové povinnosti jako Hwarnijové – mohou pít alkohol, jíst, co se jim zlíbí, vést osobní život, jak se jim zlíbí, obchodovat, provádět lichvu a hrát primitivní divadlo. Výsledkem je, že jsou Darinové velmi povrchní, požitkářští, zchoulostivělí, vybíraví a bohatí.

Darinové – obyvatelé Dariky

Lerna – Jedna z vesniček vzniklých jako kolonie Hwarnijské Arky. Její obyvatelé jsou potomci Hwarnijů, převážně z rodu Kvanari. Uprostřed vísky hoří jeden ze Synů Aderánu – oheň schopný zadržet noc a chaos. Je vzdálena asi tři dny cesty a mezi ní a Arkou existuje čilá komunikace.
Během hry postavy zjistily, že Arka byla napadena démony schopnými měnit svou podobu mezi lidskou a vlčí, kteří jsou navíc odolní proti moci Aderánu, nejspíše proto, že nepocházejí z jeho protipólu, jako obyčejní vlci a démoni. Tyto stvůry dokonce pronikly na Arku a zaútočily na její obvatele, jejich útok byl však, za vydatné pomoci našich hrdinů, odražen.

World

Races

Sirania

North

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon

Qurand

Rasy

Siranie

Sever

Lebara

Vezan

Havdaur

Argolin

Arkagas
Sairis
Vaktar
Garion
Xalgon