Rejstřík postav v Saze o Lundirovi

(v abecedním pořádku)

ADAD – syn Hanneugův, náčelník lupičů v Severních královstvích, příležitostně vykonával špinavou práci pro agenty Xalgonu. Roku 74 se střetl s Alaronem, Ivarenem a tajemným lesním duchem. Roku 134 se střetl v souboji s Valhunem a zahynul jeho rukou.

ACHIRUN Angiras Vinari – Král Valarkagantu od roku 4797 vlády Adimaghavana Indara.

ALARON Solpinar Vinari – Syn Garaira a Askry. Narozen v r. 50 Achiruna krále. Od r. 64 se učí u Saverda. Od r. 68 na studiích v Uldaru. Roku 75 zakládá Taulark a r. 93 si bere za ženu Sivarhan.

ALDAMIR – syn Fëangila a Salmë, náčelník lesních elfů po mnoho lidských generací. Roku 79 spolu s Alaronem a Sivarhan založil Taulark a rozhojnil jeho obyvatelstvo svým lesním lidem. Zůstal Alaronovým přítelem v dobrém i zlém a vládne Ukrytému Taularku dodnes.

ALQISAINTIR – bílý šaman, Zřec a kapitán Palladinského řádu. Svou účastí se podílel na většině velkých činů posledních dvou století v oblasti mezi Sirem a Havdaurem. Roku 113 utíná v souboji ruku Valhunovi Alaronionovi a přijímá jej za učedníka. Roku 117 jej lstí přijímá do Řádu. Roku 169 adoptuje Ignise Agniriona pode jménem Eranu Vina Vinaori.

ASKRA Atharvan Vinari – Dcera Augona a žena Garairova. Narozena v 24 roce vlády Achiruna. V r. 43 si vzala Garaira, r. 44 s ním odjela do Uldaru. Roku 50 se jim narodil syn Alaron a r. 52 Hathar. Téhož roku se vrátili. Roku 61 odjel její muž do války a nevrátil se. Tři roky nato byla vyděděna z Arky a spojila se s ním v lesích.

AUGON Atharvan Vinari – Jeden ze tří vrchních mágů Valarkagantu. Narozen ve 12 roce vlády Ragnara. Otec Ghara, Carmatha a Askry. Roku 64 Achiruna krále vydědil svou dceru Askru z Arky. Roku 73 zemřel a dožil se věku 107 let.

CARMATH Atharvan Vinari – Bratr Askry. Vášnivý lovec a špatný mág. Narozen v 20 roce vlády Achiruna.

DANIDUS – Valhunův kůň, dar od Alqisaintira z roku 113. Danidus pocházel ze vznešeného chovu a uměl hovořit lidským jazykem. Valhun prožil s Danidem od té doby všechny roky svého života až do 134, roku své smrti.

DARAN Solpinar Vinari – Mladší sestra Rivy. Narozena v 27 roce vlády krále Ragnara. Mezi lety 32-53 Achirunovy vlády byla stařešinou rodu Solpinar a vrchním stavitelem.

DERETH Chaktra Vinari – Vojevůdce Valarkagantského vojska v bitvě na Fanigarském poli v 32 roce Achirunovy vlády. Tehdy mu bylo padesát.

ELCHTOL – starý a moudrý démon, který působil jako vychovatel po celé generace v rodu Nazqawn. Nazqawn i Me’awara učil životní moudrost, postřeh, ostré vnímání, rétoriku a jak ovládat druhé.

FIANCORDUS – syn Headana a Hagal, seveřan z Uldaru, kapitán Palladinského řádu. Roku 134 byl hostem u krále Achiruna a tak mohl být svědkem souboje Valhuna a Tiralase v němž Valhun zvítězil.

FILLARDUS – syn Iolcanův, Zřec. Velmistr Řádu Lodních Mistrů z Mantrinu, dlouhodobě pronásledovaný Maghavany. Slovutný vynálezce, jenž svým umem přispěl při stavbě Horologia.

FINTAN – syn Audonův, elfí dějepisec žijící v Ukrytém Taularku. Autor několika ság, mezi jinými i Sagy o Lundirovi.

GARAIR Solpinar Vinari – Syn Rivy. Narozen ve 20 roce vlády krále Achiruna. Byl velkým válečníkem a stavitelem pevností. Ve 33 roce se dal k vojsku a ve 43 roce se vrátil zpět do města a vzal si Askru. Roku 44 spolu odjeli do Uldaru, kde pobyli do 53 roku. Do r. 61 žil a stavěl ve Valarkagantu. Odjel do války a nevrátil se. Roku 64 se shledal se svou ženou.

GHAR Atharvan Vinari – Bratr Askry. Vášnivý lovec a špatný mág. Narozen v 17 roce vlády Achiruna.

HANNEUG – syn Tmarův z Garionu, pirátský kapitán na Kira Samudran, uctívač boha Ada. Svému otci Tmarovi přebral jeho ženu Kianu a splodil s ní Adada.

HATHAR Solpinar Vinari – Dcera Garaira a Askry. Narozena v r. 52 Achiruna krále.

IAISAR Atharvan Vinari – Azharian. Narozený v horách vprostřed Gandhary pode jménem Jezra neznámo kdy. Bratr-dvojče Zandry (Zandara, Santala). Vychováváni starcem Tho. Palladin a arcimistr pěti živlů. Jeden ze tří osobních žáků Suvarny. Roku 169 adoptuje dryádu Omerin za dceru pode jménem Myrkrún Atharvan Vinari.

IVAIN Angiras Santra – jeden z pobočníků generála Orenda.

IVAREN Solpinar Vinari (znám též jako Ibuaren, Punar Aonkyra Vinaori, Ladowron a pod mnoha jinými jmény). Rok a místo narození není známo. Adoptivní syn Garaira a Askry na prosbu neznámého starce. Od roku 77 vládcem v jihosiranijském Arkagantu. Roku 134 se spolu se svým bratrem Alaronem a synovcem Lundirem postavil Vládcům a vyrval jim duši Valhuna Alaroniona. Roku 169 adoptoval elfího mága Súlina pode jménem Vaikavir Aonkyra Vinaori.

KHERDIR Solpinar Vinari – Starší bratr Rivy. Mezi lety 6-17 Achirunovy vlády byl stařešinou Solpinarů a vrchním stavitelem.

LUNDIR Solpinar Vinari (zvaný též Me’awar) – syn Alarona a Sivarhan, narozen v Taularku r. 103 vlády Achiruna. Roku 113 vstal z popela padlého Taularku a byl odvlečen jako vězeň do Xalgonu, kde vystudoval temnou vědu, jazyky démonů, magii času a hvězd a stavitelství a sestavil strašlivé Horologium. Roku 126 z Xalgonu uprchl a uchýlil se do kláštera. R. 134 opouští klášter a znovu vstupuje do Xalgonu. Roku 149 se trvale usazuje v Sairis. Roku 169 adoptoval půlelfku Arsiu za dceru pode jménem Milran Solpinar Vinari.

LURIA – Archón, Zilath. Jeden z Vládců. Ze všech Zilathů jsou jeho činy nejméně pochopitelné. Je podoben svému protějšku Suvarnovi v tom, že bere větší ohled na Velký Plán než na vlastní existenci. Roku 134 našel Valhuna v lesích na východ od Xalgonu a přinesl jej do města.

KOSOMAKH – Archón, Zilath. Jeden z Vládců. Kosomakh ze všech Vládců nejtrvaleji přebývá v Xalgonu a je počítán do nejvěrnější trojice služebníků Jediného.

NARWEN – dcera prvorozeného Irminsula a Paní vod Amereth, vznešená elfka, na Sivarhanino doporučení byla pro svou moudrost a moc pozvána, aby spoluvládla Taularku. Díky její moci byl Taulark ukryt a dodnes stojí.

NAZQAWN – vznešená paní z Xalgonu, v přímé linii potomek pradávných králů říše Vezanu a knížat Kaalu-Charmath, náčelnice zvědů Xalgonu a vezír pro záležitosti špionáže. V její krvi se mísí dědictví Temných pánů a ďáblů z Nejhlubších Planin Zapomnění. Roku 110 vlády Achiruna dorazila jako posel do Taularku. Roku 113 pohlížela na jeho zkázu a z trosek odvedla malého Lundira Alaroniona. Roku 126 uprchla spolu s Ivarenem a Lundirem z Xalgonu. Roku 133 přijímá jméno Riva Aonkyra Vinaori a stává se královnou Arkagantu po boku Punara-Ivarena. Roku 169 adoptuje temného elfa Nočního Motýla za syna pode jménem Darignatar Onkyra Vinaori.

OCELOT – velmistr Palladinského řádu, Zřec. Během let byl neustále ve volném spojení s Alqisaintirem, Ivarenem a Suvarnou a přispíval ke kormidlování dějin ve prospěch Řádu a proti vůli Vládců. Roku 117 přijal do Řádu Valhuna Alaroniona pode jménem Iramac.

OREND Chaktra Vinari – Synovec Deretha. Nar. v r. 11 Achiruna krále. Vojevůdce nad západním vojskem v bitvě o Zanagarku. Osobní nepřítel Garairův.

RAGNAR Angiras Vinari – Král Valarkagantu v letech 4751-4797 vlády Adimaghavana Indara.

RAMARTAK – černý šaman, Zřec a kapitán Palladinského řádu. Bratr Alqisaintirův. Roku 126 pomohl Ivarenovi, Nazqawn a Lundirovi uprchnout z Xalgonu.

RAUR Karian Kvanari – jeden z pobočníků generála Orenda, jediný přeživší důstojník z bitvy Na Xalgonské cestě.

RIVA Solpinar Vinari – Otec Garaira, velký stavitel a bojovník. Narozen v 8 roce vlády krále Ragnara. Posledních 15 let života byl stařešinou rodu Solpinar. Ve věku padesáti osmi let zplodil svého syna Garaira. Zemřel ve 32 roce vlády krále Achiruna v bitvě na Fanigarském poli ve věku sedmdesáti let.

SAVERD Angiras Vinari – Syn Ingův, otec čtyř dcer – Finan, Silme, Lalaith a Alidan. Jeho ženou je elfka jménem Celwen. Narozen v 12 roce vlády krále Ragnara. Jeden ze tří nejvyšších kněží na Arce. Jeden ze tří osobních žáků Suvarny. Od r. 64 opatroval Garairovy děti. Jako stařičký poustevník žije dodnes, nedávno oslavil 200 narozeniny.

SIVARHAN – Vlastním jménem Lavarwen. Dcera Prvorozeného jménem Ari. Narozena před staletími v lesích Alpa Tarnas a vzdělána jako mág. Zabila císařovnu Sivu I. a vysloužila si tak vděk Říše. Jeden ze tří osobních žáků Suvarny. Žena Alarona a královna v Taularku. Matka Valhuna a Lundira. Zahynula roku 113 Achiruna krále rukou zrádce Tiralase.

SUVARNA – Azharnantský Maghavan, sestoupil spolu s Alirawis. Architekt v Sairis a učitel nejvyšší formy architektury na škole v Sairis a Uldaru. Osobní učitel Saverda, Iaisara a Sivarhan. V této inkarnaci zahynul r. 168 Achiruna krále v obloze nad Sairis rukou Architekta Saurahana.

SUMITRA – Azharianský Mág, Mistr Počtář a Mistr boje dlouhou holí. Opat na Chrámové hoře. Roku 126 přijal Lundira, Ivarena a Nazqawn do kláštera. Roku 168 se stal jedním z Architektů v Sairis.

TIRALAS Archinau Vinari – syn Haukara a Rún, narozen ve Valarkagantu r. 48 vlády Achiruna krále. Roku 113 zrádně zavraždil Sivarhan a otevřel Taulark pro vojsko krále Achiruna. Roku 134 zemřel v souboji rukou Valhuna Alaroniona.

TMAR – syn Gorův z Garionu, obchodník s pálenkou a pasák nevěstek, otec Hanneuga.

VALHUN Solpinar Vinari (zvaný též Iramac a Me’atham) – syn Alarona a Sivarhan, narozen r. 93 vlády Achiruna. Roku 113 byl vysvobozen Alqisaintirem ze zkázy Taularku a r. 117 byl přijat do řádu Palladinů pod jménem Iramac. Roku 134 zabil v hrdinském souboji lupiče Adada a téhož roku porazil a usmrtil před trůnem velekrále Achiruna i zrádce Tiralase. Jeho život se skončil v samém středu strašlivého Xalgonu v zimě téhož roku.